Analizy teoretyczno-empiryczne funkcjonowania nieformalnych oraz formalnych sieci wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, a także badania prowadzone wśród innych grup doświadczających problemów, m.in. ubóstwa, wskazują na znaczenie oddolnych działań, ale też systemowych zachęt dla budowania i wzmacniania kapitałów w jego różnych postaciach – od kapitału ekonomicznego, poprzez kapitał ludzki, a na kapitale społecznym kończąc. Rezultaty tych badań ukazują istotną rolę lokalnych i ponadlokalnych aktorów zbiorowych w budowaniu trafnych, skutecznych oraz efektywnych systemów wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. O ile jednak sami aktorzy byli w Polsce obiektem systematycznych badań empirycznych, o tyle badania systemów wsparcia dla osób z niepełnosprawnością po 1999 r. prowadzono relatywnie rzadko. Sam termin „systemy wsparcia” odnosi się do złożonej rzeczywistości, w której intencjonalne działania poszczególnych aktorów (osób i organizacji) wzajemnie wpływają na siebie (w sposób pośredni lub bezpośredni), uruchomiając określone serie rezultatów pożądanych, ale nierzadko prowadząc również do efektów  kontrproduktywnych. Każdy z aktorów może bowiem udzielać różnego rodzaju wsparcia, które ukierunkowane jest na osiągnięcie wielorakich celów, te z kolei zależne są od odmiennych oczekiwań odbiorców tego wsparcia. W wyniku tego kształtuje się układ krzyżujących się sił, formowany w oparciu o zróżnicowane możliwości aktorów tworzących system wsparcia, ich cele oraz oczekiwania odbiorców pomocy.

Chcielibyśmy uczynić te „złożone rzeczywistości” odrębnym przedmiotem pogłębionych analiz. Stąd zachęcamy uczestników grupy do socjologicznych i antropologicznych rozważań na temat ich genezy, funkcjonowania oraz skutków ich oddziaływania, w tym do podjęcia takich tematów jak:

– różnorodność niepełnosprawności i jej wpływ na oczekiwanie różnych form wsparcia,

– analiza procesów integracji i dezintegracji społecznej w granicach systemów wsparcia oraz ich mikro, mezo- i makrospołecznych uwarunkowań; 

– przegląd teoretycznych studiów pomocnych w diagnozowaniu systemów wsparcia,

– przegląd strategii metodologicznych i narzędzi analitycznych stosowanych w diagnozowaniu wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością i ich rodzin,

– przykłady łączenia analiz ilościowych i jakościowych, wykorzystywanych w procesie diagnozowania wsparcia społecznego.

– wskazanie roli pracy socjalnej w budowaniu lokalnych i regionalnych systemów wsparcia oraz w integracji systemowej na płaszczyźnie funkcjonalnej i normatywnej,

– identyfikacja źródeł wsparcia społecznego oraz analiza skutków ich oddziaływania na poziomie rządowym, samorządowym i pozarządowym;

– analiza zjawiska ignorancji wiedzy organizacyjnej w procesach diagnozowania wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Do udziału w dyskusji zachęcamy badaczy oraz praktyków, którzy sami – obligowani koniecznością opracowywania i ewaluowania polityk publicznych opartych na dowodach – borykają się z trudnościami diagnozy i diagnozowania systemów wsparcia dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.