Sympozjum będzie dotyczyło sytuacji nauki, a w szczególności socjologii wobec współczesnych przemian technologicznych i społecznych. 

Socjologia od początku swojego istnienia była zawsze uwikłana zarówno w badanie rzeczywistości społecznej i jej zmian, jak i w tych zmian współtworzenie, a co najmniej ich projektowanie, rysowanie alternatywnych scenariuszy ewolucji społeczeństw, zarówno w formie prognoz ostrzegawczych, jak i pożądanych wizji reform społecznych. 

Chcemy zająć się zachodzącymi obecnie zmianami socjologii na tle przemian funkcji nauki jako takiej. W tych ramach ważną kwestią jest społeczny odbiór nauki, a zwłaszcza spadek zaufania zarówno do instytucji nauki, jak i do ekspertów. Naukowa wiedza społeczna powstaje dziś nie tylko na uniwersytetach, ale także w  obrębie szeroko rozumianych środowisk eksperckich. Dlatego oprócz jej związków z otoczeniem istotna jest także kwestia relacji nauki instytucjonalnej z konkurencyjnymi ośrodkami tworzenia wiedzy naukowej. Chodzi także o odpowiedź na pytanie na ile obserwowane przez nas obecnie tendencje są bezprecedensowe, a na ile wpisują się we wcześniej znane cykle wzajemnych relacji między naukami społecznymi a światami polityki i gospodarki.

Konieczność zmierzenia się z postępującą złożonością współczesnego świata skutkuje w badaniach naukowych rozwojem podejścia interdyscyplinarnego i różnorodnością metodologiczną. Z drugiej strony obserwujemy zjawisko postępującej subdycyplinizacji socjologii, które jest inną odpowiedzią na różnicującą się współczesność.  Proces ten oznacza segmentację oraz rozmywanie granic dyscyplinarnych. Zarysowane tendencje zmian w socjologii mogą skutkować osłabieniem jej tożsamości, rozmyciem zakresu kompetencji i utratą prawomocności do wskazywania wyzwań przyszłości. Chcemy zapytać o ocenę stanu socjologii w Polsce i jej tożsamości oraz zastanowić się jakie jest dziś miejsce socjologii w przestrzeni publicznej w Polsce.

Ważny jest także problem integracji separujących się obszarów badań socjologicznych w budowaniu projektów społeczeństwa przyszłości. Jednym aspektów, które chcemy podjąć jest kwestia koegzystencji wiedzy socjologicznej i potrzeb praktyki w zarządzaniu problemami społecznymi. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na rolę ekspertów i  użyteczność stosowanej wiedzy socjologicznej. 

Proponujemy rozważenie tych problemów i próbę odpowiedzi na pytanie czy rozpoznajemy je w środowisku jako zagrożenia oraz jakie podejmujemy kroki, by im przeciwdziałać.