Wywodząca się z ruchu feministycznego perspektywa intersekcjonalna opiera się na wskazaniu, iż opresji można doświadczać w sposób zwielokrotniony, ze względu na różne cechy i związane z nimi tożsamości, które przecinają się w każdej jednostce. Intersekcjonalność pozwala dostrzec wzajemne uwarunkowania struktur płci, rasowych, klasowych, związanych z orientacją seksualną i tożsamością płciową, czy struktur związanych z niepełnosprawnością, to w jaki sposób na siebie wpływają i jakiego rodzaju relacje władzy za nimi stoją.

Świat pracy, zarówno produkcyjnej jak związanej z reprodukcją społeczną, jest obszarem przeróżnych, złożonych doświadczeń nierówności, niewidocznych relacji władzy oraz dążeń różnorodnych grup społecznych na rzecz zmiany. Na różnorodność doświadczeń i szans pracujących można patrzeć z perspektywy ich położenia na rynku pracy, uwzględniając jego segmentację. Można jednak też spojrzeć z perspektywy indywidualnej, na przecinające się różnego typu tożsamości, których układ wzmacnia lub osłabia szanse na rynku pracy oraz sytuuje na określonych pozycjach w systemie reprodukcji społecznej.

Perspektywa intersekcjonalna w badaniach pracy może być rozpatrywana na poziomie doświadczeń jednostkowych (mikro), aktorów zbiorowych: organizacji, ruchów społecznych (mezo),  polityk społecznych/publicznych (makro). Interesować nas będą: 

– jednostkowe doświadczenia związane z podejmowaniem pracy i funkcjonowaniem w środowisku pracy, w tym relacje między pracą a życiem prywatnym, 

– polityki zarządzania różnorodnością (diversity management) na poziomie organizacji i nowe ruchy społeczne związane z pracą,

– tworzone i wdrażane polityki społeczne/polityki publiczne związane ze świadczeniem pracy.

Każdy z tych wymiarów może być poddawany krytycznej analizie intersekcjonalnej pod kątem wyważania różnorodnych nierówności i ryzyk społecznych, jak również wzajemnych uwarunkowań różnych struktur (płci, rasowych, klasowych, związanych z orientacją seksualną i tożsamością płciową, z niepełnosprawnością), które przekładają się na funkcjonowanie jednostek w świecie pracy, ale także na realizację obowiązku świadczenia pracy w stosunku do społeczeństwa. Koncepcja norm włączenia i norm obowiązku pracy należy do koncepcji analitycznych socjologii pracy. Odmowa świadczenia pracy, analizowana z perspektywy intersekcjonalnej może dostarczyć nowych ustaleń analitycznych dotyczących grup społecznych unikających uczestnictwa w rynku pracy. Innym przykładem wykorzystania perspektywy intersekcjonalnej w badaniach pracy mogą być analizy nowych ruchów społecznych, domagających się praw pracowniczych (np. pracownic seksualnych). Zapraszamy badaczki i badaczy, wykorzystujących w analizach świata pracy perspektywę intersekcjonalną. Chcemy wymienić się informacjami na temat warsztatu metodologicznego, innowacyjnych metod badań i rezultatów analiz empirycznych.