Pandemia COVID-19, która objęła cały świat od 2020 roku, ma długotrwałe konsekwencje w różnych obszarach życia społecznego. Dotychczasowe analizy pokazują, że wcale nie przyczyniła się do redukcji nierówności społecznych, w tym przede wszystkim nierówności płciowych, a wręcz przeciwnie uwypukliła je w wielu obszarach. Przymusowa izolacja, zamrożenie wielu gałęzi gospodarki, wycofanie się państwa z dostarczania opieki, przerzucenie obowiązku edukacji na rodziców, kryzys służby zdrowia, a także kryzys ekonomiczny wynikający z lock-downu doprowadziły do tego, że konieczne było zmierzenie się z nowymi wyzwaniami, poszukiwanie nowych strategii radzenia sobie w sytuacji niepewności, a także reorganizacja życia codziennego. Pandemia wpłynęła również na sposób funkcjonowania państwa i społeczeństwa w wymiarze makro, w tym także nasiliła tendencje autorytarne w niektórych częściach świata.

W ramach grupy zapraszamy do nadsyłania referatów, które bazując na danych empirycznych, pokażą, w jaki sposób społeczeństwo zmieniło się pod wpływem pandemii COVID-19 przede wszystkim w kontekście różnych nierówności społecznych z naciskiem na nierówności płciowe. Zapraszamy również do analiz intersekcjonalnych, które pokazują, jak różne wymiary nierówności nakładają się na siebie i jakie to ma konsekwencje dla funkcjonowania różnych grup mniejszościowych. Ważne jest też uwzględnienie perspektywy osób w różnym wieku – dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym, jak również osób starszych, na których pandemia wpłynęła w odmienny sposób. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń opisujących zarówno sytuacje w społeczeństwie polskim, jak i w innych krajach. Różne konteksty kulturowe i instytucjonalne w odmienny sposób mogą wpływać na organizację życia codziennego i mogą mieć odmienne konsekwencje dla jednostek w różnych wymiarów nierówności.

Zapraszamy do zgłaszania wystąpień odnoszących się do nierówności społecznych, z naciskiem na nierówności płci, w obszarach badawczych odnoszących się m. in. do:

•             życie rodzinne i organizacja pracy reprodukcyjnej w ramach rodziny,

•             organizacja pracy produkcyjnej w czasach (post)pandemicznych,

•             edukacja w czasach (post)pandemicznych,

•             doświadczenie biedy i niedostatku,

•             zdrowie, w tym zdrowie psychiczne,

•             relacje z innymi ludźmi (rodzinne, przyjacielskie, koleżeńskie, stosunek do innych osób),

•             migracje  w dobie pandemii,

•             podmiotowość i sprawczość obywatelek i obywatelu w czasach (post)pandemicznych, •             rola państwa w utrwalaniu / niwelowaniu nierówności, stosunek do państwa i instytucji gospodarczych/politycznych