Wystąpienie prezentuje wnioski z badania diagnozującego sytuację dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) oraz ich rodzin w czasie pandemii COVID-19. Badanie jakościowe przeprowadzone z wykorzystaniem analizy danych zastanych oraz wywiadów eksperckich umożliwiło nam identyfikację polityk społecznych i działań instytucji pomocowych skierowanych do osób ze spektrum autyzmu w związku z pojawiającymi się konsekwencjami globalnego kryzysu zdrowotnego. Restrykcje związane z prowadzeniem działań edukacyjnych i wsparcia psychologicznego, komunikacja zdalna i zawieszenie działań grup rewalidacyjnych zaburzyły wypracowane wzory pracy zapewniające dzieciom i młodzieży z ASD poczucie bezpieczeństwa i komfortu oraz uniemożliwiły progres terapeutyczny. Wnioski z badania nad wprowadzonymi w Polsce zmianami w politykach społecznych i praktykach wspierania zostaną omówione w odniesieniu do analiz podjętych równolegle w zakresie polityk wspierania osób z niepełnosprawnościami z innych krajów Europy.