Wydarzenia specjalne

Jak na wszystkich poprzednich Zjazdach, oprócz sesji naukowych w programie znalazły się wydarzenia specjalne:

 1. sesje poświęcone ważnym jubileuszom,
 2. spotkania organizowane wspólnie z naszymi przyjaciółmi i partnerami,
 3. debaty poświęcone sprawom żywotnym dla naszego środowiska,
 4. warsztaty i spotkania robocze,
 5. grupy tematyczne ad hoc.

Jak zwykle odwiedzą nas też Wydawcy monografii i czasopism
o profilu socjologicznym.
Układając program staraliśmy się tak ulokować wydarzenia specjalne,
żeby uczestnicy Zjazdu, a także dziennikarze mogli wziąć w nich udział:
są naprawdę wyjątkowo ciekawe, a niektóre z nich odbędą się
po raz pierwszy! Poniżej lista wydarzeń wraz z opisem. Zapraszamy!

1. Sesje poświęcone ważnym jubileuszom

Salon Socjologiczny

z okazji 90-lecia obecności socjologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dra hab. Michała Zasady, a także Sekcji Socjologii Nauki PTS
oraz Zarządu Warszawskiego Oddziału PTS.

Salony Socjologiczne odbywają się na SGGW cyklicznie, jako stała inicjatywa pracownic i pracowników Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW. Ten dedykowany będzie jubileuszowi 90-lecia obecności socjologii na SGGW. Świętować go będziemy z lekkim opóźnieniem spowodowanym przez epidemię COVID, ale za to w gronie socjolożek i socjologów z całej Polski. Tematem przewodnim będzie rozmowa o historii naszej dyscypliny w Szkole Głównej – „Aktorzy, teorie, badania. 90 lat tradycji socjologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” – z uczestnikami tych wydarzeń. Spośród zaproszonych na spotkanie „świadków historii” zaproszenie przyjęli prof. prof. Krzysztof Frysztacki, Andrzejem Sadowski, Marek S. Szczepański oraz Marek Ziółkowski. Dyskusja będzie moderowana przez prof. Annę Śliz, z Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW.

DATA: Środa 14 września, godz. 14.30 – 16.00
MIEJSCE: SGGW, Czytelnia Biblioteki Głównej im. Władysława Grabskiego/budynek 48

Socjologia w dialogu z praktyką i z innymi dyscyplinami
– wokół dziedzictwa Adama Podgóreckiego.

Sesja z okazji 50-lecia Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

W roku 2022 Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW obchodzi jubileusz 50. rocznicy powstania. Powołany został jako interdyscyplinarna jednostka badawcza i dydaktyczna łącząca badaczy i nauczycieli akademickich wywodzących się z różnych obszarów nauki: socjologii, prawa, pedagogiki i psychologii. Podejmowane w nim od 50 lat tematy badań obejmują takie dyscypliny i subdyscypliny jak kryminologia, penitencjarystyka, penologia, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika społeczna, psychologia i socjologia dewiacji, socjologia prawa i inne. Tym jednak, co wyróżniało i wyróżnia nadal IPSiR, jest fakt, iż wielu podejmowanych w nim problematyk badawczych nie da się opisać krótkim i zwięzłym określeniem, np. interdyscyplinarna refleksja nad teorią i metodami pracy socjalnej, czy – kluczowa dla Instytutu – profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Trzeba też pamiętać, iż pewna terminologia istotna dla IPSiR w przeszłości – np. socjotechnika – wraz z przemianami nauk społecznych wyszła z użycia, ale za to pojawiły się nowe pojęcia i programy naukowe integrujące akademicką społeczność nastawioną na uprawianie stosowanych nauk społecznych – np. nauka o politykach publicznych.

Jednym z najważniejszych współzałożycieli IPSiR i twórców fundamentów leżących u podstaw jego badawczo-dydaktycznego profilu (ale także profilu Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, którego korzenie są takie same) był prof. Adam Podgórecki. Z jednej strony łączył on socjologię i prawo, z drugiej rozwijał koncepcję socjotechniki – praktycznej nauki społecznej.

Podczas sesji w odwołaniu do dorobku i tradycji Adama Podgóreckiego popatrzymy na teraźniejsze i przyszłe relacje socjologii z innymi dyscyplinami przede wszystkim nauk społecznych (choć nie tylko), a także będziemy dyskutować o różnych sposobach przezwyciężania czy kwestionowania dyscyplinowego myślenia o nauce. W szczególności będziemy debatować nad tym, jak nauki społeczne mogą pomóc w zrozumieniu antropocenu; jak wychodząc poza stygmatyzujące etykiety badać zjawiska określane jako patologia społeczna; jakie są powinowactwa między kryminologią a socjologią; co nauki społeczne mogą nam powiedzieć na temat zalgorytmizowanego profilowania. Wątki te mogą wydawać się odległe od siebie, ale łączy je namysł nad miejscem w życiu zbiorowym stosowanych nauk społecznych.

Prowadzenie: Tomasz Kaźmierczak (UW)

Paneliści: Aleksander Manterys (UW), Radosław Markowski (Uniwersytet SWPS), Marek Rymsza (UW), Irena Rzeplińska (INP PAN), Kaja Sztandar-Sztanderska (UW)

DATA: Piątek 16 września, 18.00 – 19.30
MIEJSCE: UW, WYDZIAŁ LINGWISTYKI, Sala 01.080

2 Spotkania organizowane wspólnie
z naszymi przyjaciółmi i partnerami

Sesja pod patronatem Narodowego Centrum Kultury:
Ku lokalnym instytucjom kultury. Więzi – aktorzy – procesy

Celem sesji jest podjęcie refleksji nad rolą kultury w lokalnych społecznościach, zwłaszcza w świecie zmienionym przez pandemię. Rozważania jednocześnie dotyczyć będą tego, kto się ujawnia w lokalnym horyzoncie kulturalnym, oraz tego, jak w mozaice lokalnych powiązań instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych odnajdują się instytucje kultury, ich mecenasi, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe czy lokalne media. Odniesiemy się do tego, czy – i ewentualnie w jaki sposób – ich funkcjonowanie oddziałuje na wspólnoty oraz do kwestii synergii związanych ze współpracą poszczególnych lokalnych aktorów. Jednocześnie sesja będzie stanowiła okazję do zastanowienia się nad konsekwencjami pandemii dla lokalnego życia społeczno-kulturalnego, a także nad działaniami, które są lub mogą być na nie odpowiedzią. W tym kontekście sesja stanie się również przyczynkiem do dyskusji nad rolą lokalności w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Prowadzenie: Grażyna Pol

W sesji wystąpią: 

 • prof. dr hab. Urszula Jarecka
 • dr hab. Katarzyna Kajdanek prof. ucz. 
 • prof. dr hab. Anna Matuchniak-Mystkowska
 • dr hab. Rafał Wiśniewski prof. ucz.

Relikty, implanty, pamiątki… Jak fundacje i stowarzyszenia pomagają rozwijać kulturę lokalną

W niniejszym wystąpieniu chciałabym przyjrzeć się „implantom” kulturowym z kilku perspektyw. Przez implant rozumiem tu nie tylko trwałe elementy infrastruktury, ale też zjawiska i wydarzenia, które są „ciałem obcym”, stanowiącym uzupełnienie lokalnej oferty kulturalnej.

 Przede wszystkim, pragnę przyjrzeć się roli, jaką pełnią w kształtowaniu kultury lokalnej „implanty” rozmaitego pochodzenia, np. organizowane w historycznej scenerii; acz stanowiące jakościową nowość w danym miejscu warsztaty twórcze. Oferta instytucji kultury przygotowana jest zazwyczaj w kilku wymiarach, upraszczając, przede wszystkim w wymiarze konsumpcji (przygotowane dla publiczności wystawy, koncerty itd.), a także w wymiarze doświadczenia kreatywnego (warsztaty aktywności hobbystycznej). Do realizacji artystycznych, czy para-artystycznych pasji konieczna bywa odpowiednia infrastruktura, ale też animatorzy. Jeśli mówimy o implantach, spodziewać się można oferty od „obcych” dla danej społeczności.

 Innego rodzaju implantem jest np. idea ruchu „cittàslow” wprowadzona lokalnie w wybranych miejscowościach w Polsce. W takich okolicznościach, w kształtowaniu tożsamości kultury lokalnej mogą pojawiać się sprzeczne dążenia (np. potrzeba hermetyczności walczyć może z pragnieniem ogólnopolskiego uznania). Interesować mnie będzie także rola stowarzyszeń i fundacji, czy też ogólnie rzecz ujmując „NGO’sów” w kształtowaniu wspomnianych zjawisk. Ważne jest również pytanie o odbiorców tak przygotowanej oferty. Komu służyć mają „implanty” kulturowe?

Lokalna Europejska Stolica Kultury – społeczne efekty ESK Wrocław 2016 poza metropolią

Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 była drugim, po Krakowie, przykładem
organizacji tego cyklu imprez w Polsce. Ogromna liczba wydarzeń, szacowana na ponad 2000, spowodowała, że miasto i region (w nierównomiernym stopniu) podlegały
oddziaływaniu impulsów kulturalnych o niespotykanej dotąd skali.

Ze społecznego punktu widzenia istotne jest przyglądanie się społecznemu efektowi ESK, czyli umieszczonej w kontekście stylów życia i uwarunkowań biograficznych reakcji na te wydarzenia kulturalne oraz temu, jakie może ona mieć konsekwencje dla funkcjonowania mieszkańców regionu (w porównaniu z mieszkańcami miasta centralnego) w obszarze praktyk kulturalnych.

Miejsca, ludzie, zdarzenia – wielka historia i społeczność lokalna

Zarysowana w tytule problematyka socjologiczna „historia i pamięć” wymaga ujęcia z perspektywy historycznej (jakie zdarzenia – II wojna światowa), przestrzennej (gdzie miały miejsce – Dłutów pod Łodzią gdzie we wrześniu 1939 r. walczono z niemieckim najeźdźcą, Dobiegniew, Choszczno, Borne Sulinowo, Łambinowice, gdzie w latach 1939-1945 były usytuowane obozy jenieckie Wehrmachtu: Oflag II C Woldenberg, II B Arnswalde, II D Gross Born, stalagi Lamsdorf), biograficznej (kogo dotyczyły – polskich żołnierzy a potem jeńców wojennych oraz kultywujące ich pamięć społeczności lokalne).

To wielokrotne studium przypadku prowadzone metodą obserwacji uczestniczącej, wspomaganej innymi metodami badawczymi, wykorzystuje koncepcje Czarnowskiego, Ossowskiego, Kłoskowskiej, Sułkowskiego, Bourdieu (ojczyzna prywatna i ideologiczna, kultura narodowa, układy kultury, instytucje, pole kultury) sytuując się w ramach socjologii kultury i socjologii historycznej. Badane są podmioty i przedmioty pola kultury, po pierwsze instytucje kultury (muzea, izby pamięci, domy i centra kultury, stowarzyszenia) oraz instytucje edukacyjne, religijne, polityczne i administracyjne; po drugie miejsca pamięci in situ jak tereny walk, tereny poobozowe, nekropolie, pomniki. To analizowanie śladów wielkiej historii w małych miejscowościach, a także przekształcania pamięci komunikacyjnej w pamięć kulturową i upamiętniania trudnej historii w społecznościach lokalnych.

O potencjałach społeczno-kulturowych w perspektywie lokalnych instytucji kultury

W wystąpieniu skoncentruje się na współczesnej roli i znaczeniu domów kultury w społecznościach lokalnych. Uważam, że domy kultury nie tylko realizują działania kulturotwórcze, ale aktywizują społeczne potencjały czy też działają na rzecz budowania wspólnot(y). Procesy, o których mowa włączają domy kultury w kategorię instytucji społeczeństwa obywatelskiego, stymulujących tworzenie i umacnianie więzi społecznych. Podstawą empiryczną prezentacji będzie cykl badań Narodowego Centrum Kultury skupiony wokół działalności domów kultury, łączący analizy ilościowe i jakościowe. Bogaty i wszechstronny materiał dotyczący funkcjonowania tych podmiotów, wykorzystano do spojrzenia na nie z perspektywy wertykalnej i horyzontalnej.

DATA: Środa 14 września, godz. 16.15 – 17.45
MIEJSCE: SGGW, Aula Kryształowa/budynek 9

Sesja pod patronatem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:
Projekty międzynarodowe w czasach pandemii

Celem sesji będzie podjęcie refleksji nad doświadczeniami polskich uczelni w realizacji projektów międzynarodowych w ramach programu Erasmus+ w dobie pandemii COVID-19. W toku dyskusji podniesione zostaną wątki związane z niezbędnymi kompetencjami liderów projektów Erasmus+, w tym – kompetencjami 4.0, które – jak pokazały badania – ułatwiają implementację projektów międzynarodowych oraz stabilizują działania projektowe podejmowane w sytuacji dużej niepewności. Ponadto, uwaga poświęcona zostanie również doświadczeniom bezpośrednich beneficjentów projektów Erasmus+, czyli studentów zagranicznych wizytujących polskie uczelnie, ze szczególnym uwzględnieniem akademii zrzeszonych w ramach inicjatywy Uniwersytety Europejskie EUI.

Prelegenci:

 1. dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny FRSE
 2. dr Ewa Krzaklewska, UJ
 3. prof. Dominik Antonowicz, UMK
 4. Jadwiga Fila, FRSE

DATA: Środa 14 września, godz. 16.15 – 17.45
MIEJSCE: SGGW, BUD. 6, Sala D-22

Sesja pod patronatem Instytutu Badań Edukacyjnych:
Ciągłość i zmiana w edukacji. Rozwój kultury usprawnień w społeczeństwie cyfrowym

Edukacja mierzy się z wieloma wyzwaniami związanymi ze zmianami społecznymi, gospodarczymi i technologicznymi. Stwarzają one nowe możliwości usprawniania edukacji – najbardziej widoczne w obszarze wykorzystywaniu technologii cyfrowych. Zmiany te zmuszają one do stawiania pytań o miejsce i znaczenie istniejących, poprawianych i doskonalonych przez wieki praktyk edukacyjnych, reguł i zasad normatywnych i kształtu instytucji i relacji między-instytucjonalnych ważnych dla zdobywania umiejętności i kształtowania postaw. W sesji przedstawione zostaną wystąpienia pokazujące kluczowe wyzwania edukacji, widziane zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i empirycznej.  Pokazane będą też innowacyjne działania i badania prowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych dające wgląd polską edukację i jej społeczne uwarunkowania oraz nowe możliwości prowadzenia analiz socjologicznych.

W sesji wystąpią:

z referatem Kultura usprawnień w społeczeństwie cyfrowym – perspektywa socjologiczna. W wystąpieniu przedstawione zostanie rozumienie kultury usprawnień jako kultury mądrych praktyk, kultywowanych przez wieki, poprawianych i doskonalonych na mocy wielu doświadczeń. Jest to kultura właściwa nauce pojmowanej jako dokonywanie odkryć metodą prób i błędów. Pozostaje ona domeną empiryka, artysty-rzemieślnika, technika znającego niezbędne rozwiązania problemów obecnych w dziedzictwie kulturowym. Jest to zarazem kultura uznająca dobrą teorię za coś ze wszech miar praktycznego. Nie widzi ona zagrożeń w postępie cywilizacyjnym związanym z cyfryzacją, ale proponuje rozwiązania pozwalające włączyć ją w system radzenia sobie z problemami w grze o sensy wyznaczające reguły obowiązujące w społeczeństwie.

 z referatem Szkolny system normatywny podstawą skuteczności działań wychowawczo-edukacyjnych. Autor wystąpienia skoncentruje się na identyfikacji podstawowych elementów szkolnego systemu normatywnego, wskazując na ich jakość. Głównie ocenie zostaną poddane szkolne środki wychowawcze. Następnie uzyskane wyniki zostaną skorelowane z identyfikacją uczniów ze środowiskiem szkolnym, co może być potraktowane jako wskaźnik angażowania się tychże w proces realizacji celów instytucji edukacyjnych. Nadto będą one skorelowane z osiągnięciami edukacyjnymi uczniów, co w sposób bezpośredni ukaże związki zachodzące między systemem normatywnym a efektami pracy szkoły w wymiarze kształcenia. Podstawą prowadzonych analiz będą badania przeprowadzone wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w jednym z miast wojewódzkich Polski. 

z referatem Rodzina w obliczu ciągłości i zmiany w edukacji. Współczesny świat doświadcza przeciwstawnych tendencji wyrażających się w swoistym siłowaniu się tego, co zastane, z tym, co antycypowane. Nie jest to nowe zjawisko, choć zdaje się, że dzisiaj pewne procesy przebiegają z większą dynamiką niż w przeszłości. Wspomniane tendencje dotyczą w zasadzie wszystkich dziedzin życia, jednak w szczególnym stopniu odnoszą się one do rzeczywistości oświatowej, rozumianej tak instytucjonalnie, jak i pozainstytucjonalnie. Ponieważ wspólnota rodzinna jest podstawową grupą społeczną odpowiedzialną za wychowanie i kształcenie młodego pokolenia, w referacie podjęto próbę omówienia, jak współczesna rodzina odpowiada na rzeczone wyzwania ciągłości i zmiany w edukacji.

z referatem Projekty cyfryzacyjne IBE – nowoczesne narzędzia dla edukacji.

z referatem Międzynarodowe badanie umiejętności 15-latków PISA. Innowacje metodologiczne w technologii pomiaru umiejętności. Programme for International Student Assessment (PISA) to największy na świecie projekt badawczy mierzący umiejętności 15-latków. PISA sprawdza, w jakim stopniu uczniowie opanowali podstawowe umiejętności, które umożliwiają zdobywanie wiedzy, jej wykorzystywanie, a w konsekwencji uczestnictwo w życiu społecznym, świadome podejmowanie decyzji, kreatywność w rozwiązywaniu problemów. Od pierwszego cyklu badania w 2000 roku zakres i sposób pomiaru jest aktualizowany w taki sposób, aby możliwe było jednocześnie śledzenie trendów i dostosowanie pomiaru do zmian w sposobie korzystania z umiejętności. W wystąpieniu przedstawione zostaną założenia technologii pomiaru wykorzystywane w mierzeniu umiejętności i w badaniu ankietowym uczniów oraz wprowadzane w badaniu innowacje związane z wykorzystaniem w w badaniu narzędzi komputerowych: testowania adaptatywne, interaktywne zadania i eksperymenty metodologiczne.

z referatem Jak mierzyć kompetencje obywatelskie młodzieży? Doświadczenia międzynarodowego badania ICCS. International Civic and Citizenship Study (ICCS) to międzynarodowe porównawcze badanie uczniów w ósmym roku edukacji szkolnej. Jest to projekt cykliczny i jedno z kilku porównawczych badań osiągnięć uczniów prowadzonych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) w Polsce realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych. ICCS wywodzi się z międzynarodowego badania Civic Education Study realizowanego pod koniec lat 90, a jego głównym celem jest sprawdzenie, w jaki sposób młodzież przygotowana jest do pełnienia roli obywatela w demokratycznym społeczeństwie. Badanie mierzy wiedzę i rozumienie zagadnień z zakresu edukacji obywatelskiej, a także postawy obywatelskie uczniów, w tym te związane z różnymi formami aktywności obywatelskiej. Szczególny nacisk kładziony jest na rolę szkoły, nauczycieli, procesów edukacyjnych w kształtowaniu kompetencji i postaw młodzieży.

z referatem Umiejętności osób dorosłych, ich uwarunkowania i wykorzystanie w życiu codziennym i pracy.  Porównawcze badanie umiejętności osób dorosłych PIAAC 2022-23.  Międzynarodowe badanie umiejętności dorosłych PIAAC (od ang. Programme for International Assessment of Adult Competencies) dostarcza porównywalnych międzynarodowo danych dotyczących poziomu i zróżnicowania umiejętności dorosłych, i ich wykorzystaniu w sytuacjach związanych z życiem codziennym, nauką i pracą. W Polsce i ponad 30 innych krajach na całym świecie trwa druga edycja badania. W prezentacji pokazane zostaną sposoby dostosowania zakresu i sposobu pomiaru umiejętności oraz ich uwarunkowań do zmieniających się sposobów korzystania z umiejętności przez dorosłych. Badanie prowadzone w latach 2022-2023 na losowej próbie osób w wieku 16-65. W prezentacji pokazane zostaną założenia pomiaru, doświadczenia z przeprowadzonego w 2021 pilotażu badania. Przedstawione zostaną także unikalne możliwości, jakie dane z obecnej i poprzedniej edycji  badania dają do prowadzenia analiz socjologicznych i rozwijania metodologii badań społecznych.

DATA: Środa 14 września, godz. 14.30 – 16.00
MIESCE: SGGW, Sala D-22/budynek 6

3. Debaty poświęcone sprawom żywotnym
dla naszego środowiska i nie tylko

Debata przewodniczących stowarzyszeń socjologicznych (ESA, ISA I PTS)
„Toward more sophisticated and meaningful approaches to research evaluation”

Nauka i osiągnięcia naukowe stają się coraz bardziej wymierne i porównywalne, za sprawą szeregu wskaźników – takich jak Impact Factor, Index Hirscha. Jak socjologia radzi sobie w parametryzującym się świecie? Czy socjologia „ucierpiała” wskutek wdrażania wskaźników ewaluacyjnych – na przykład przegrywając w wyścigu o granty z innymi naukami społecznymi? Co nacisk na wymierne osiągnięcia zmienił w sposobie uprawiania nauki i funkcjonowaniu środowiska naukowego – tak na lepsze, jak na gorsze? W roku 2012 ukonstytutował się ruch znany jako San Franscisco Declaration on Research Assessment, którego głównym celem jest „to improve the ways in which researchers and the outputs of scholarly research are evaluated”. Do ruchu przyłączyły się stowarzyszenia naukowe reprezentujące różne dyscypliny, wydawcy, a także uczelnie: do dzisiaj Deklarację podpisało prawie 22 000 instytucji ze 158 krajów. W Deklaracji wskazuje się słabości wskaźników, które powszechnie używane są przez grantodawców i instytucje naukowe w ewaluacji osiągnięć pracownic i pracowników. rekomendacji DORA. Jak nasze stowarzyszenia odnoszą się do tych postulatów? Czy warto podpisać Deklarację?

Organizacja: Kaja Gadowska

Udział wezmą: Ligia Ferro (ESA), Sari Hanafi (ISA) i Krzysztof Konecki (PTS). Dyskusję moderować będzie Anna Giza.

 

Ligia Ferro (ESA)

Lígia Ferro is professor in the Sociology Department, Faculty of Arts - University of Porto, Portugal. She has received her European Ph.D. from the University Institute of Lisbon, ISCTE-IUL (2011). She was a visiting scholar at several universities in Europe, the United States of America and Brazil. Lígia Ferro is President of the European Sociological Association and is a member of the board of the European Network of Observatories in the Fields of Arts and Cultural Education - ENO. She is the author and editor of several publications in Portuguese, English, Spanish and French. Lately she has been working on cultural practices, arts education, migrations and action research, especially in urban contexts.

Sari Kanafi (ISA)

Sari Hanafi is currently a Professor of Sociology, Director of Center for Arab and Middle Eastern Studies and Chair of the Islamic Studies program at the American University of Beirut. He is the President of the International Sociological Association. He is as well editor of Idafat: the Arab Journal of Sociology. Among his recent co-authored books are The Oxford Handbook of the Sociology of the Middle East (with A. Salvatore and K. Obuse) and Knowledge Production in the Arab World: The Impossible Promise (with R. Arvanitis) and The rupture between the religious and social sciences (Forthcoming in Oxford University Press). In 2019, he was awarded an Honorary Doctorate of the National University of San Marcos and in 2022 he became lifetime corresponding fellow of the British Academy.
https://sites.aub.edu.lb/sarihanafi/

Krzysztof Konecki (PTS)

Krzysztof T. Konecki is a professor of sociology and works at the Institute of Sociology, Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz. He is the editor-in-chief of Qualitative Sociology Review and holds the position of President of the Polish Sociological Association and is a member of the Committee of Sociology of the Polish Academy of Science. He has recently published the book: The Meaning of Contemplation for Social Qualitative Research. Applications and Examples. London, NY: Routledge, 2022.

 

ENG:

„Toward more sophisticated and meaningful approaches to research evaluation”

A panel debate with the presidents of three sociological associations – the ESA, ISA, and PTS

Levels of scholarship and academic achievements are becoming increasingly more quantifiable and comparable thanks to the establishment of a number of indices such as Impact Factor, citation analysis, the Hirsch index, etc. Yet how is sociology dealing with this parametric world? Has our discipline been disadvantaged – for example, losing the race for grants to other social sciences – by the implementation of such evaluation indicants? What has the emphasis on measurable accomplishments changed in the way that research is conducted and that the sociological community functions? What has changed for the better and what for the worse?

In 2012, an initiative known as the San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) emerged with the primary objective being “to improve the ways in which researchers and the outputs of scholarly research are evaluated.” Scientific associations representing various disciplines, publishers, and universities have joined the movement: to date, over 22,000 individuals and organizations from 159 countries have signed DORA. The Declaration points to the weaknesses and deficiencies of parameters commonly used by institutions to assess the accomplishments of scholars in the process of funding, appointment, or promotion. DORA recommends explicitness and transparency about criteria applied in evaluations as well as a focus on the qualitative value of output. How should our associations respond to this call and its demands? Is it worth joining the movement and signing the Declaration on Research Assessment?

DATA: Środa 14 września, godz. 14.30 – 16.00
MIEJSCE: SGGW, Aula Kryształowa/budynek 9

PANEL Komitetu Socjologii PAN: Czy pokolenia zmieniają polską socjologię?

Celem dyskusji jest wywołanie refleksji nad znaczeniem czynnika pokoleniowego dla zmian zachodzących w polskiej socjologii. To, że ona się zmienia pod wpływem różnych czynników i okoliczności, wiemy, niewiele natomiast wiemy, czy i jak do jej zmian przyczynia się wymiana pokoleniowa. Chcemy – zapraszając do zabrania głosu przedstawicieli różnych socjologicznych pokoleń – spróbować dociec, co dla ich reprezentantów było/jest ważne, w czym upatrują sens swej aktywności zawodowej i jej znaczenie, co chcieli wnieść i co wnieśli/wnoszą do ogólnego dorobku nauki? Jak postrzegają własną specyfikę/tożsamość na tle starszych i młodszych od siebie generacji? Na czym wreszcie – używając języka Mannheima – polegała świeżość ich spojrzenia na socjologiczne wyzwania i kogo uważali za „przeciwnika” (co było „dramatem” ich pokolenia)?

Pytania te – rzadko podejmowane na gruncie naszej dyscypliny – wydają się i ważne, i ciekawe, a podzielenie się własnymi refleksjami na ten temat może okazać się istotne dla samoświadomości socjologów.

Do dyskusji zaprosiliśmy:

 • Jerzego Wiatra, reprezentującego pokolenie socjologów działających w okresie wczesnego PRL, gdzie socjologia działała w bardzo trudnych warunkach społeczeństwa zamkniętego (ze wszystkimi tego konsekwencjami dla dyscypliny i sposobu funkcjonowania socjologów);
 • Marka Ziółkowskiego, reprezentującego pokolenie „pograniczne” – socjologów rozwijających skrzydła w liberalizującym się i otwierającym na świat PRL i stawiających czoło socjologicznym wyzwaniom transformacji ustrojowej;
 • Przemysława Sadurę, reprezentującego pokolenie, którego socjologiczna edukacja i inicjacja przypadły na pierwszy okres transformacji ustrojowej, zaś pełna aktywność naukowa na czas „potransformacyjnej” Polski;
 • Dr Agatę Dziuban i dr Justynę Struzik, reprezentujące najmłodsze pokolenie socjologów, dorastające i wchodzące w socjologiczne role w warunkach globalizującego się ś

Panel poprowadzi prof. Cezary Obracht-Prondzyński, przewodniczący KS PAN.

Spotkanie dedykujemy tragicznie zmarłej
prof. Krystynie Szafraniec
pomysłodawczyni i organizatorce panelu

DATA: czwartek, 15.09. godz. 14.00-15.30
MIEJSCE: SGGW, Czytelnia Biblioteki Głównej im. Władysława Grabskiego, budynek 48

Czy polskim socjologom są potrzebne polskie pisma socjologiczne?

W ciągu minionych dwóch lat kilka polskich czasopism socjologicznych obchodziło poważne rocznice. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” (ukazuje się od 1921) sesją naukową i publikacją uczcił swoje 100-lecie. „Przegląd Socjologiczny” (1930) skończył 90 lat, „Kultura i Społeczeństwo” (1956) ma już 65 lat, a lat 60 minęło od ukazania się w 1961 roku pierwszych numerów „Polish Sociological Review” (zaczynał jako „Polish Sociological Bulletin”) oraz „Studiów Socjologicznych”. Nie ulega zatem wątpliwości, że polskie środowisko socjologiczne wypracowało długą i bogatą tradycję wydawania polskich czasopism naukowych, którą w ostatnich dekadach wzbogaciły nowe pisma, często ambitne i interesujące. Uznaliśmy zatem, że jest o czym rozmawiać. W czasie Zjazdu Socjologicznego we Wrocławiu miało miejsce wydarzenie, podczas którego dyskusję zdominował problem niskiej punktacji przyznanej socjologicznym czasopismom przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W czasie Zjazdu w roku 2022 chcemy problematykę czasopism przedyskutować szerzej skupiając się na 3 tematach:

 • Jak wygląda rynek polskich czasopism socjologicznych? Jak pozycjonują się poszczególne tytuły w tej przestrzeni?
 • Jaką rolę pełnią obecnie polskie czasopisma socjologiczne w funkcjonowaniu środowiska socjologicznego? Czy pisma te są jeszcze potrzebne socjologom?
 • Jakie są główne problemy polskich czasopism socjologicznych? A co jest ich mocną stroną?

Wydarzenie będzie miało charakter dyskusji panelowej. Rolę wprowadzenia pełnić będą dwie prezentacje:

 • Krzysztof Pietrowicz (UMK) przedstawi krótką syntezę o kondycji polskich czasopism socjologicznych;
 • Ireneusz Sadowski (ISP PAN) zaprezentuje analizę krajowego obiegu socjologicznego, jaki stworzyło swoimi wykazami Ministerstwo i postara się powiedzieć, co z tego wynika.

Następnie odbędzie się dyskusja panelowa, którą moderować będzie Barbara Pasamonik (APS), a udział wezmą przedstawiciele Redakcji: „Kultura i Społeczeństwo”, „Polish Sociological Review” „Przegląd Socjologiczny”, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Studia Socjologiczne”.

DATA: Piątek 16 września, 18.00 –19.30
MIEJSCE: SGGW 

Dialog w czasach polaryzacji – debata?

Sesja o charakterze popularnonaukowym, łącząca refleksję naukową ze sprawami publicznymi i praktyką społeczną. Sesja obejmie (1) wprowadzenie, (2) dyskusję panelową i (3) otwartą dyskusję z udziałem uczestników wydarzenia. Sesja będzie okazją do zaprezentowania działań dialogowych prowadzonych przez cztery wskazane think-tanki (i ich rezultatów) i zarazem stworzy przestrzeń dla szerszej refleksji nad potrzebą i możliwością prowadzenia otwartej i racjonalnej debaty w czasach silnej polaryzacji, wzmacnianej przez media sprzyjające utrzymywaniu odrębnych dyskursów w „społecznych bańkach”. Otwarta, racjonalna debata rozumiana jest to jako mechanizmy komunikowania się obywateli w sprawach publicznych w sposób zakładający (1) wzajemne podmiotowe traktowanie się dyskutantów, (2) wypowiadanie się w sposób zrozumiały także dla tych, którzy danych poglądów czy stanowisk nie popierają oraz (3) zdolność słuchania (ze zrozumieniem) innych.

Organizacja: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

Współorganizatorami wydarzenia i uczestnikami dyskusji będą przedstawiciele trzech niezależnych podmiotów analityczno-badawczych określanych popularnie jako think-tanki, ze względu na ich rolę w kształtowaniu debaty dotyczącej ważnych spraw publicznych oraz przygotowywanie konkretnych rozwiązań dla polityk publicznych. Są to: Fundacja Stocznia, Laboratorium Więzi, Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO, Klub Jagielloński.

DATA: Środa 14 września 16.15 – 17.45
MIEJSCE: SGGW, Czytelnia Biblioteki Głównej im. Władysława Grabskiego/budynek 48

4. Warsztaty i spotkania robocze

Analiza tekstu w badaniach jakościowych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

(dr hab. Marta Bucholc, prof. UW, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Centre de recherche en science politique, Université Saint-Louis Bruxelles, mgr Agnieszka Karlińska, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)

Warsztaty, organizowane we współpracy z Dariah.lab i CLARIN-PL, skierowane są do socjologów i socjolożek zainteresowanych rozszerzeniem swojego repertuaru badawczego o najnowsze rozwiązania cyfrowe z obszaru analizy tekstu. Połączone zostaną z prezentacją otwartych narzędzi webowych do automatycznego przetwarzania języka naturalnego, tworzonych przez Instytut Badań Literackich PAN i Politechnikę Wrocławską. Będą stanowiły okazję do zebrania uwag społeczności socjologicznej, które pozwolą na dostosowanie opracowywanych rozwiązań do potrzeb badaczy i badaczek jakościowych.

W trakcie warsztatów przedstawione zostaną techniki analizy tekstu, łączące metody cyfrowe z metodami dobrze ugruntowanymi w naukach społecznych, takimi jak analiza dyskursu, analiza treści czy analiza pola semantycznego. Prezentacja obejmie ekstrakcję terminologii i kolokacji, modelowanie tematyczne, analizę wydźwięku oraz rozpoznawanie i analizę powiązań między bytami nazwanymi (m.in. osobami, miejscami i instytucjami). Poszczególne techniki zastosowane zostaną do weryfikacji tez postawionych przez badaczy i badaczki dyskursu na temat aborcji w Polsce. W analizie wykorzystany będzie zróżnicowany materiał tekstowy: teksty z posiedzeń plenarnych Sejmu i Senatu RP, artykuły z polskich serwisów informacyjnych oraz listy pasterskie Konferencji Episkopatu Polski. Omówione zostaną poszczególne kroki badawcze, począwszy od pozyskania i opracowania danych tekstowych poprzez ich analizę przy użyciu narzędzi cyfrowych aż po wizualizację wyników.

DATA: czwartek 15 września 18.00-19.30
MIEJSCE: SGGW 

Jak wprowadzać studentów w świat modelowania i symulacji w naukach społecznych (computational social science)?

Warsztaty edukacyjne ACTISS prowadzone przez dr Agatę Komendant-Brodowską, dr Annę Baczko-Dombi oraz dr Katarzynę Abramczuk

Na warsztatach przedyskutujemy z uczestnikami wyzwania związane z wprowadzaniem studentów w świat modelowania, analizy sieci, teorii gier czy symulacji w naukach społecznych i bariery, które to wejście utrudniają. Chcemy też podzielić się materiałami edukacyjnymi, które przygotowaliśmy w ramach projektu ACTISS-Action for Computational Thinking in Social Sciences w odpowiedzi na te wyzwania. Są to otwarte kursy online prowadzające do analizy dynamiki społecznej, modelowania i symulacji, zaprojektowane z myślą o studentach nauk społecznych i szerokiej publiczności oraz otwarte zasoby edukacyjne dostępne na actiss-edu.eu. Do uczestnictwa w kursach nie jest konieczne przygotowanie matematyczne czy programistyczne! W czasie warsztatu planujemy popracować wspólnie z wybranymi materiałami i przedyskutować możliwości zastosowania ich w pracy ze studentami.

DATA: czwartek 15 września 18.00-19.30
MIEJSCE: SGGW, Sala A-43/budynek 6

Superwizja i interwizja w badaniach społecznych – doświadczenia i potrzeby.

Warsztat w formule world cafe (organizatorem jest „Spotkania Badaczek”)

Zapraszamy na warsztaty poświęcone rozpoznaniu doświadczeń i potrzeb dotyczących superwizji i interwizji w badaniach społecznych. Oba te narzędzia służą wspieraniu autorefleksji oraz diagnozie i rozwiązywaniu problemów, w tym przypadku podczas prowadzenia badań. Metody te mogą być zorientowane zarówno na rozwój warsztatu badawczego (a także dydaktycznego) osób uczestniczących, jak i wsparcie emocjonalne i psychologiczne. Obszary, których superwizja lub interwizja (tj. wsparcie i konsultacje koleżeńskie) mogą dotyczyć to m.in. przygotowanie do podjęcia tematu badawczego, trudne doświadczenia w terenie, dylematy etyczne, dobrostan osób uczestniczących w badaniach oraz badaczy i badaczek, wpływ własnego usytuowania oraz doświadczeń w terenie na wyniki badań, trudności w dydaktyce, praca nad relacjami w zespołach. Dostęp do tego rodzaju narzędzi może być szczególnie ważny dla tych badaczy i badaczek, które realizują badania samodzielnie i pozbawione są wsparcia zespołu i grup koleżeńskich w ich instytucjach.

Interesuje nas diagnoza potrzeb dotyczących super- i interwizji oraz stworzenie na jej podstawie modelu wsparcia dla osób zajmujących się badaniami społecznymi. Rezultatem warsztatów będzie mapa problemów i oczekiwań w tym obszarze oraz wstępne rekomendacje dla instytucji dotyczące pożądanych form takiego wsparcia. W ten sposób kontynuować będziemy dyskusję zapoczątkowaną podczas Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych w 2021 roku.

Wydarzenie organizowane jest przez nieformalną grupę badaczek społecznych działających w ramach inicjatywy Spotkania Badaczek. Spotkania Badaczek to comiesięczne otwarte, niehierarchiczne, feministyczne spotkania poświęcone etyce i praktycznym problemom badań oraz pracy w akademii. Warsztaty prowadzone będą w tym samym, niehierarchicznym duchu.

DATA: czwartek 15 września, 18.00-19.30
MIEJSCE: SGGW, Sala 1/budynek 4

Forum Młodej Socjologii

Jest to nowa formuła wprowadzona podczas tegorocznej edycji Zjazdu Socjologicznego. W ramach wydarzenia odbędą się spotkania skierowane do młodych doktorów, doktorantów i studentów socjologii z Polski i Ukrainy. Celem Forum jest wsparcie socjologów na wczesnym etapie kariery i pomoc w nawiązaniu kontaktów. Forum będzie prowadzone w języku angielskim. W środę, 14 września 17.00 – 19.00 porozmawiamy z dużymi wydawcami o publikowaniu na wczesnym etapie kariery oraz nowych możliwościach publikacyjnych na styku data science z naukami społecznymi. W czwartek 15 września w godzinach 18.00-19.30, młodzież socjologiczna, poszukująca zatrudnienia i kontaktów będzie mogła – w nieformalnej atmosferze – spotkać się z potencjalnymi pracodawcami i współpracownikami. Gromadzenie kapitału społecznego będzie natychmiastową korzyścią dla młodych socjologów, nawet jeśli spotkanie nie zakończy się podpisaniem umowy o pracę.

Forum Młodej Socjologii organizują Izabela Grabowska, Akademia Koźmińskiego w Warszawie; była dyrektorka interdyscyplinarnej szkoły doktorskiej i Anna Sosnowska, Uniwersytet Warszawski.

Zapraszamy socjologiczną młodzież, która szuka kontaktów i możliwości rozwoju zawodowego. Zapraszamy doświadczonych badaczy i organizatorów życia akademickiego, którzy chcą podzielić się wiedzą i szukają współpracowników.

 

DATA i Miejsce:
14 września 16.15 – 17.45 część I, SGGW, Aula I/budynek 34
15 września 18.00 – 19.30 część II, SGGW, SGGW, Aula Kryształowa/budynek 9

5. Grupy tematyczne ad hoc

Wojna rosyjsko-ukraińska: czy ukraińska socjologia zdolna jest do analizy jej przyczyn, przebiegu, możliwych konsekwencji i powojennej przyszłość kraju

Organizatorzy:

 • Ilia Kononow (Narodowy Ługański Uniwersytet im. T. Szewczenki, relokowany do Połtawy)
 • Tomasz Zarycki (Uniwersytet Warszawski)

Dyskutanci:

 • Natalia Czernysz (profesor Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im I. Franki, wice-prezeska Ukraińskiego Towarzystwa Socjologicznego): Ukraińska socjologia okresu wojny rosyjsko-ukraińskiej: stan i perspektywy rozwoju.
 • Ilia Kononow (profesor Ługańskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki): Wojna rosyjsko-ukraińska i możliwości wyjaśniające socjologii.
 • Ludmiła Skokowa (docent Instytutu Socjologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów): Zaangażowanie kulturowe w Ukrainie: ryzyko dysonansów i szanse konsolidacji.
 • Wiktor Sawka (docent Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”): Regionalizm i separatyzm w Ukrainie: Gry zmarginalizowanych intelektualistów, technologów politycznych, czy obiektywna rzeczywistość współczesnego społeczeństwa?
 • Volodymyr Ishchenko (research associate at the Institute of Eastern European Studies, Freie Universität Berlin): Expanding human knowledge or Western identity politics: a dilemma for Ukrainian social scientists.

Prowadzenie: Tomasz Zarycki (UW)

Abstrakt sesji:

Rosyjska agresja na Ukrainę stała się wyzwaniem dla światowej socjologii. Z jednej strony pokazała, że ludzkość znajduje się na takim etapie rozwoju technologicznego, że samo rozpoczęcie wojny jest dziś zbrodnią. Z drugiej stron, można powiedzieć, że Ukraina ponownie stanęło na światowej scenie jako „nieoczekiwany” naród, jak pisał kiedyś o niej Andrew Wilson. Jej armia wykazała się prawdziwym bohaterstwem, a społeczeństwo zdolnością samoorganizacji, tworzenia w warunkach brutalnej agresji struktur społeczeństwa obywatelskiego jednoczących naród i armię. Wskazuje to na istnienie specyficznie ukraińskiego modelu kultury obywatelskiej ze znacznym potencjałem. Postawa Ukraińców wywołała falę solidarności z narodem ukraińskim w krajach europejskich, czego szczególnym przykładem okazała się Polska.

Szczególne wyzwanie rosyjska agresja stanowi dla socjologii ukraińskiej, której wielu przedstawicieli ma też obecnie doświadczenie osobistego kontaktu ze społeczną rzeczywistością współczesnej wojny. Tymczasem głos socjologów w realiach wojny jest wciąż słabo słyszalny. To raczej eksperci wojskowi, dziennikarze czy politolodzy wypowiadają się o przebiegu wojny i jej skutkach, podczas gdy socjologowie wydają się szczególnie predystynowani są do zaproponowania głębszych interpretacji obecnych wydarzeń, w tym odniesienia ich do ram teorii społecznej.

Aby stworzyć forum dla przedstawienia w Polsce wstępnych analiz dramatu ukraińskiego zaprosiliśmy grupę ukraińskich koleżanek i kolegów by spróbowali podjąć kilka wybranych tematów z zaproponowanej przez nas poniżej listy zagadnień:

 1. Przyczyny wojny. Jakie perspektywy metodologiczne wydają się odpowiednie do analizy przyczyn wojny? Czy możemy założyć, że wojnę rosyjsko-ukraińską, podobnie jak inne współczesne wojny, można wytłumaczyć skutkami sprzeczności w kapitalistycznym systemie światowym? Jaka jest różnica między wynikami analizy tych sprzeczności, dokonanymi z różnych perspektyw metodologicznych (analiza systemu świata, podejście geopolityczne, socjologia ekologiczna itp.)
 1. Przebieg wojny. Jak wojna wpływa na społeczeństwa i gospodarki walczących krajów, ich sojuszników i cały system światowy? Jak wojna zmienia miejsce Ukrainy we współczesnym systemie światowym? Jak zmienia się struktura społeczna Ukrainy? Jakie są główne kierunki i konsekwencje migracji wewnętrznych i zewnętrznych? Jak wojna wpłynęła na ewolucję elit ukraińskich, ich struktury oraz relacje między elitą pozostałą częścią społeczeństwa? Jak ewoluuje tożsamość obywateli? Jaka postrzegać można tendencje przemian nacjonalizmu i patriotyzmu ukraińskiego w czasie wojny? Czy polityka tożsamościowo-językowa państwa ukraińskiego w czasie wojny sprzyja wzmocnieniu spójności społeczeństwa w jego różnych wymiarach?
 1. Możliwe konsekwencje wojny. Czy współczesną wojnę można uznać za katastrofę społeczną? Jakie aspekty tej katastrofy można już teraz zidentyfikować (ostateczna deindustrializacja, agraryzacja z naciskiem na rynki zagraniczne, całkowita zależność zewnętrzna, wypychanie nadmiaru ludności na zagraniczne rynki pracy, rosnące nierówności, rosnące wyludnienie)? Czy możemy oczekiwać, że rosyjska agresja będzie zachętą do przekształcenia Ukrainy w „normalne” państwo narodowe mające realne perspektywy dalszego dynamicznego rozwoju?
 1. Możliwe scenariusze rozwoju powojennego. Jakie możliwe alternatywne scenariusze powojennego rozwoju Ukrainy można sobie obecnie wyobrażać? Jako że kraj nie może przetrwać i odbudować się bez wsparcia z zewnątrz, warto zastanowić się jakie są wewnętrzne mechanizmy potrzebne do efektywnego wykorzystania tego wsparcia? Jakie są możliwe scenariusze powojennej ewolucji elit ukraińskich? Jaka jest szansa na pełne odrodzenie się pluralizmu politycznego i kulturowego? Jak kształtować się będę relacje państwa i społeczeństwa obywatelskie w okresie powojennym? Jak będzie ewoluował model obywatelstwa ukraińskiego w okresie powojennym?

Słowa kluczowe: Agresja Rosji na Ukrainę, socjologia wojny, społeczeństwo Ukrainy, miejsce Ukrainy w gospodarce światowej, elity ukraińskie, ukraiński model obywatelstwa.

Abstrakty wystąpień:

 

Ukraińska socjologia okresu wojny rosyjsko-ukraińskiej: stan i perspektywy rozwoju

Referat analizuje stan rozwoju socjologii w Ukrainie w ciągu ostatnich 8 lat, na trzech poziomach: ogólnych teorii socjologicznych, teorii „średniego zasięgu” oraz danych z badań empirycznych. Specyfika rozwoju socjologii w tych trzech obszarach we współczesnej Ukrainie wynika z radykalnej zmiany ogólnych podstaw metodologicznych, kiedy to po upadku ZSRR i zaniku marksizmu-leninizmu jako głównej podstawy teoretycznej niemal wszystkich nauk powstała próżnia metodologiczna, częściowo wypełniona w socjologii przez meta-paradygmat rozwoju cywilizacyjnego, według którego Ukraina znajdowała się w jednej cywilizacji z Rosją i Białorusią. Wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej w 2014 roku pokazał klęskę tego paradygmatu i zintensyfikował badania naukowe w zakresie ogólnej teorii socjologicznej, których jedną z konsekwencji była zbiorowa monografia „Metateoretyzowanie socjologiczne: historia i nowoczesność” (2019). Jako jedna z jej autorek i autorów dokonałem uogólnienia, że współczesna socjologia ukraińska jest obecnie, używając określenia J. Ritzera, na etapie Mp. Innymi słowy, mimo pewnych osiągnięć, struktura wiedzy socjologicznej w Ukrainie jest dziś wciąż niewykształcona na swoich górnych poziomach, choć nastąpiło odrzucenie starych ogólnych schematów socjologicznych i nagromadzenie materiału do opracowania nowych (etap „preludium”). Jestem pewna, że aktywna faza wojny rosyjsko-ukraińskiej, która rozpoczęła się 24 lutego tego roku, przyspieszy te poszukiwania. Obecnie najwięcej wysiłku wkłada się w zrozumienie natury kapitału społecznego społeczeństwa ukraińskiego, w tym jego składników takich jak zaufanie i inne. Wśród teorii tzw. średniego zasięgu dziś liderem jest socjologia narodu, a w niej – kształtowanie się ukraińskiego narodu politycznego. Jej centralność wynika z praktycznego znaczenia tego procesu dla powodzenia budowy państwa ukraińskiego. Od dawien dawna głównym pytaniem w ukraińskiej myśli społecznej i politycznej jest i było: czy Ukraińcy są narodom kulturowym czy też narodem państwowym (politycznym)? Jak wykazały nasze badania empiryczne z okresu niepodległości Ukrainy, zwolenników pierwszej opcji było wielu, nawet wśród etnicznych Ukraińców. Agresja rosyjska, która dotknęła przede wszystkim rosyjskojęzyczny wschód i południe Ukrainy, spowodowała drastyczny spadek liczby sympatyków tzw. „ruskiego miru” nawet wśród etnicznych Rosjan i zmieniła równowagę na korzyść kształtowania się ukraińskiego narodu politycznego wraz z postępującą konsolidacją społeczeństwa ukraińskiego bez względu na pochodzenie etniczne, język czy przynależność religijną. Jeśli przed wojną dominującym stereotypem myślenia wśród zwykłych mieszkańców różnych regionów kraju, a nawet wśród naukowców, była idea „dwóch Ukrain”, która dzieliła ludność kraju, to jedną z najważniejszych konsekwencji współczesności jest faktyczne wyrównanie różnic regionalnych, rosnąca konsolidacja społeczeństwa ukraińskiego o wysokim poziomie zaufania do państwa i konieczność rewizji tradycyjnych koncepcji regionalizmu. Inne priorytetowe obszary tego rodzaju socjologicznego teoretyzowania to obecnie socjologia wojny (zwłaszcza wojny hybrydowej), socjologia społeczeństwa obywatelskiego, socjologia tożsamości i wartości oraz ich implementacji w codziennych praktykach ludzi lub nowych praktykach wywołanych przez wojnę. W przeciwieństwie do niektórych innych narodowych szkół socjologicznych, współczesna socjologia ukraińska wykazuje wyraźną tendencję do refleksji na wzór socjologii nie-klasycznej i post-klasycznej, z przewagą zainteresowania poszukiwaniem znaczeń i konstruowaniem rzeczywistości społecznej w czasach wojny, a także problemami wielu rzeczywistości, zwłaszcza wirtualnych.  Jednak największe osiągnięcia ukraińskich socjologów w agresywnej fazie wojny rosyjsko-ukraińskiej odnotowuje się w dziedzinie badań empirycznych. Są one prowadzone systematycznie i regularnie dosłownie od pierwszych dni wojny i dotykają szerokiego spektrum istotnych społecznie problemów: od zaufania w jego horyzontalnym i wertykalnym wymiarze po adaptację społeczną i warunki społeczno-psychologiczne życia różnych grup ludności, w tym przesiedleńców wewnętrznych. W chwili pisania tego abstraktu (10 lipca 2022 r.) sama agencja socjologiczna „RATING” (РЕЙТИНГ) przeprowadziła 14 fal takich badań; inne wiodące ośrodki prowadzące tego rodzaju badania to Instytut Socjologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii, Ukraińskie Centrum Studiów Ekonomicznych i Politycznych im. O. Razumkowa i in. W rezultacie możliwe jest wypracowanie modeli w myśl tzw. teorii ugruntowanej, bo z odzwierciedlonych danych empirycznych wyłaniają się nowe koncepcje teoretyczne. Podsumowując, należy zauważyć, że współczesna socjologia ukraińska, ze względu na wpływ wojny, jest w trakcie konsolidacji swojej struktury wiedzy, co powinno jej wkrótce pozwolić zająć należne miejsce wśród innych narodowych szkół socjologicznych.

Wojna rosyjsko-ukraińska i możliwości wyjaśniające socjologii

Istotę wojny można zrozumieć tylko poprzez przekroczenie dominujących ideologicznych ram w jakich jest zwykle ujmowana. Aby to osiągnąć, socjologia musi zrewidować swoje podejścia metodologiczne. Głównych ram makrosocjologicznych do analizy wydarzeń związanych z agresją Rosji na Ukrainę może dostarczyć analiza systemu światowego (I. Wallerstein, J. Arrighi, G. Derlugian, T. Zarycki i inni). Najważniejsze napięcie w światowym systemie kapitalistycznym występują obecnie między USA a Chinami, co można postrzegać jako walkę o hegemonię w systemie światowym. Rywalizację między tymi ośrodkami władzy, które roszczą sobie prawo do określania przyszłych ram porządku światowego, komplikują roszczenia Federacji Rosyjskiej. Państwo to, uważające się za następcę ZSRR, pretenduje do miana jednego z równorzędnych ośrodków władzy światowej („świat wielobiegunowy”). Roszczenia Federacji Rosyjskiej opierają się głównie na wielkości jej terytorium, dziedzictwie historycznym i posiadaniu broni jądrowej, ale nie wspierają ich wewnętrzne trendy rozwojowe. Kontrolując około 2% udział w światowym PKB, Federacja Rosyjska w swoich roszczeniach opiera się głównie na argumentach siłowych. Dominująca rola wspomnianych trzech głównych graczy we współczesnym systemie światowym,  budujących jednocześnie wokół siebie system sojuszy, czyniła współczesny świat niestabilnym. 

Analizę systemu światowego należy uzupełnić o teorię struktury społecznej, teorię elit, a tę ostatnią można interpretować z punktu widzenia pola politycznego w rozumieniu P. Bourdieu. W Federacji Rosyjskiej (a także na Ukrainie) w ciągu ostatnich 30 lat warstwa rządząca coraz bardziej oddzielała się od reszty społeczeństwa, tracąc funkcję reprezentanta jego różnych warstw. Na Ukrainie nastąpiła intensywna konwersja kapitału ekonomicznego na polityczny z wykorzystaniem procedur demokratycznych i orientacją różnych grup elit na różne zagraniczne ośrodki władzy. W Federacji Rosyjskiej wymiana nastąpiła w obrębie pola władzy z dominacją bloku kontrolującego zasoby administracyjne i podporządkowaniem jej kapitału ekonomicznego, co przeformowało elity Federacji Rosyjskiej na podobieństwo zorganizowanej grupy przestępczej. Jest niezwykle hierarchiczna, proces decyzyjny odbywa się w wąskim gronie na samym szczycie piramidy władzy. Wzmacnia to nastawienie na gwałtowne rozwiązywanie problemów, agresywność. Do zarządzania wewnętrznego wykorzystuje się zagrożenie zewnętrzne, syndrom oblężonej twierdzy, co umacniać ma solidarnosć zatomizowanej ludności ze skonsolidowaną elitą. Decyzja o rozpoczęciu wojny była wynikiem serii błędów strategicznych, które sięgają 2014 roku. Grupa W. Putina nie wzięła pod uwagę, że we współczesnych warunkach ten, kto rozpętuje wojnę na pełną skalę, niezależnie od motywów którymi to uzasadnia, staje się zbrodniarzem wojennym. Współczesne działania wojenne ze względów technologicznych przeniosły się z pól do miast, które stały się głównymi teatrami działań wojennych. Miasta są wykorzystywane jako osłona przed ogniem i jako dogodne przedpole do walki z czołgami.  Konsekwencją tego są liczne ofiary cywilne, masowe przepływy uchodźców oraz całkowite zniszczenie przemysłu, infrastruktury i mieszkań.  Wojna na Ukrainie ma dwie główne składowe: 1) walka między oddziałami, która odbywa się głównie jako wymiana ognia na odległość; 2) ostrzał miast, który można uznać za terror militarny najeźdźców wobec ludności cywilnej.

W krótkim okresie wojna może spowodować radykalną deindustrializację kraju, zanik przemysłów wysokiej technologii. Gospodarka może wrócić do stadium agrarnego z nastawieniem na rynki zagraniczne. Zwiększy to odpływ ludności z kraju po wojnie. W wyniku takich zmian Ukraina może stracić nawet połowę ludności w wieku produkcyjnym. Kraj stanie się jeszcze bardziej rozwarstwiony majątkowo.  W płaszczyźnie politycznej Ukraina będzie w takim przypadku zewnętrznie zależna. Wojna pochłania od 40% do 20% jej wydatków budżetowych. Odbudowa Ukrainy będzie po prostu niemożliwa bez ogromnej pomocy zewnętrznej. Jeśli ludność nie odczuje po wojnie jej pozytywnego wpływu na poziom życia, może to doprowadzić do wzrostu napięcia społecznego i nastrojów antyrządowych. Na życie polityczne kraju będą miały wpływ dwie tendencje. Z jednej strony, nośność haseł i praktyk prawicowo-radykalnych. Z drugiej strony, status kandydata do UE wywierał będzie presję w drugą stronę. Konieczne będzie uznanie praw mniejszości etnicznych, różnorodności kulturowej kraju. Rozwiązanie tego napięcia będzie zależało od aktywności różnych grup w Ukrainie oraz od spójności żądań UE wobec rządu ukraińskiego. Wojna rosyjsko-ukraińska pokazuje, że odwołanie się środków militarnych jako części arsenału polityki (zgodnie ze znaną formułą Clausewitza) zagraża samemu istnieniu ludzkości. W świecie narastają bowiem niebezpieczne tendencje powszechnej militaryzacji. Czy inna przyszłość jest możliwa – to jedno z głównych pytań.

Zaangażowanie kulturowe w Ukrainie: ryzyko dysonansów i szanse konsolidacji

Wystąpienie skupi się na kwestii napięć pomiędzy procesami kulturowymi w Ukrainie w ostatnich dekadach, związanych zarówno z ryzykiem konfliktu, jak i kumulacją potencjału pozytywnej transformacji społeczeństwa. Przemiany społeczno-kulturowe od czasu uzyskania niepodległości stały się istotną podstawą obecnego dążenia obywateli Ukrainy do obrony prawa do dalszego życia w niepodległym państwie, gdy o wartość wolności trzeba walczyć w warunkach wojny i egzystencjalnego zagrożenia. Jednocześnie wyraźnie obecne są nastroje o przeciwnej orientacji ideologicznej – prorosyjskie, antyzachodnie, antyamerykańskie etc., które znajdują wyraz w wątpliwościach co do celowości zerwania ze „wspólną radziecką przeszłością”, ostrego zerwania więzi kulturowych i gospodarczych z Rosją. Ważnym czynnikiem takich orientacji są trudności materialne z jakimi boryka się znaczna część społeczeństwa w okresie post-radzieckim, co prowadzi do porównań ze „sprawiedliwością społeczną” życia w czasach sowieckich.  Ideologiczna operacja specjalna Federacji Rosyjskiej w ostatnich dekadach celowo promowała nostalgiczne nastroje sowieckie, imperialne, antyzachodnie oraz antyukraińskie. Liczne teksty rosyjskiej/rosyjskojęzycznej kultury popularnej stanowiły znaczący segment przestrzeni informacyjnej na Ukrainie, przyczyniając się do budowy rozmytych, sprzecznych tożsamości kulturowych, wzmacniając tożsamości regionalne, których ważnym elementem stały się praktyki językowe. Sytuacja językowa na Ukrainie jest specyficzna: język ukraiński jest uznawany za ojczysty przez dwie trzecie ludności, natomiast w życiu codziennym językiem ukraińskim posługuje się 52%  ludności, 24% rosyjskim, a kolejne 24% używa obu języków w zależności od okoliczności (dane z 2021 roku). Donbas i południowe regiony są w przeważającej mierze rosyjskojęzyczne, co dało początek eksploatacji tematu zróżnicowania językowego zarówno przez polityków ukraińskich, jak i władze rosyjskie.  Od początku wojny rośnie popularność ukraińskojęzycznej informacji, zwykli ludzie i celebryci (aktorzy, blogerzy itp.) demonstracyjnie przechodzą na ukraiński jako język komunikacji. Upowszechniają się deklaracje identyfikacji z ukraińską kulturą i państwem. Nasilił się dyskurs o pilnej potrzebie uwolnienia się od kolonialnej przeszłości Związku Radzieckiego i carskiej Rosji. Trwa kolejna fala zmiany nazw ulic, instytucji kultury, usuwania prorosyjskich, sowieckich pomników itp. Z kolei na terenach okupowanych wyrzuca się z bibliotek ukraińskie książki, niszczy się ukraińskojęzyczne napisy i symbole. Ogólnie rzecz biorąc, dziedzictwo kulturowe Ukrainy bardzo cierpi z powodu wojny: około 400 zabytków kultury zostało zniszczonych. Wojna rosyjsko-ukraińska, jak wiadomo, może być interpretowana jako wojna tożsamości kulturowych. Szerokie poparcie międzynarodowe stwarza wiarygodną podstawę do potwierdzenia słuszności wyboru demokratycznego wektora rozwoju i obrony prawa obywateli Ukrainy do życia we własnym państwie. Osiągnięcie zwycięstwa militarnego, zachowanie i budowanie solidarności społecznej oraz konsolidacja na bazie wspólnych znaczeń kulturowych to najtrudniejsze zadania stojące obecnie przed społeczeństwem ukraińskim.  

Regionalizm i separatyzm w Ukrainie: Gry zmarginalizowanych intelektualistów, technologów politycznych, czy obiektywna rzeczywistość współczesnego społeczeństwa?

Znalezienie skutecznych środków przeciwdziałania rosyjskiej agresji militarnej na Ukrainę, która rozpoczęła się w 2014 roku, a w lutym 2022 roku przekształciła się w otwartą wojnę na dużą skalę, wymaga od socjologów dokonania kompleksowej oceny gotowości społeczeństwa do walki. Jest to niemożliwe bez dokładnej analizy jego potencjału społecznego, w tym identyfikacji sprzeczności i zagrożeń, które są zakorzenione w jego naturze, w procesach, które zachodziły w różnych środowiskach społecznych Ukrainy na długo przed wybuchem działań wojennych, a nawet mogły służyć jako swoiste wyzwalacze, które sprowokowały agresora do ataku, tworząc iluzję wewnętrznego rozłamu w społeczeństwie ukraińskim. Na ten fakt wskazują znane „poglądy historyczne” prezydenta Rosji i jego propagandystów. Ich zdaniem Ukraina to „państwo sztucznie stworzone przez bolszewików”, a Ukraińcy to „marnotrawni młodsi bracia” „wielkiego narodu rosyjskiego”.

W referacie przedstawiona zostanie analiza czynników wewnętrznych i inspirowanych z zewnątrz przyczyn powstawania ruchów regionalistycznych, irredentystycznych i separatystycznych we współczesnej Ukrainie na podstawie publikacji współczesnych socjologów ukraińskich oraz zebranego przez autora materiału empirycznego. Wśród zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i samego istnienia państwa jako całości wymienić należ problemy związane z obiektywnymi różnicami między tożsamościami etnicznymi, językowymi, społeczno-kulturowymi i innymi mieszkańców poszczególnych regionów. W warunkach niekorzystnego klimatu społeczno-gospodarczego panującego w kraju w ostatnich kilkudziesięciu latach, różnice te są wykorzystywane zarówno przez pewne kręgi elit regionalnych, jak i państwa sąsiednie do prowokowania podziału kraju.

Analizie poddany zostanie cały kompleks wewnętrznych problemów ukraińskich, które funkcjonują od dłuższego czasu i stały się czynnikami kształtowania się różnych, często przeciwstawnych, tożsamości obywateli w różnych regionach Ukrainy. Omówione zostanie szerokie spektrum form w jakich przejawiają się ruchy odśrodkowe i separatystyczne we współczesnej Ukrainie, od „fantastycznych” formacji mikropaństwowych (np. jednej ze wsi obwodu czernihowskiego ogłoszono samozwańcze „państwo” „tytularnego suwerena”) do najbardziej notorycznych separatystycznych pseudo-republik Donieckiej i Ługańskiej. Na formy te patrzeć będę przez pryzmat ewentualnego zagrożenia dla integralności państwa. Wśród nich wymienić także można próby rekonstrukcji niektórych historycznych społeczności lokalnych i kształtowanie na ich bazie nie tylko kulturowych ale także społeczno-politycznych ruchów, które potencjalnie mogą przekształcić się w tendencje separatystyczne, z roszczeniami do stworzenia własnej państwowości. Do przykładów należy to ruch rusiński na Zakarpaciu, eksperymenty historyczno-kulturowe mające na celu przywrócenie „niezależnej wspólnoty galicyjskiej” itp. Aby zrozumieć charakter ukraińskich ruchów regionalnych, należy również porównać je z pozornie podobnymi w innych krajach europejskich (Liberland, Kabuto, ruchy autonomistyczne na polskim Śląsku, we włoskich regionach Lombardii i Veneto) itp. Ruchy odśrodkowe, regionalne i irredentystyczne na Ukrainie są wynikiem ignorowania i niedoceniania przez władze centralne potencjału konfliktowego szeregu zlokalizowanych regionalnie tożsamości (rzeczywistych etnicznych, sub-etnicznych lub sztucznie skonstruowanych pseudo-etnicznych), odrzucenia szeregu działań władz centralnych, a także działań propagandowych elit regionalnych i państw sąsiednich, zainteresowanych osłabieniem konsolidujących się tożsamości, a tym samym naruszeniem integralności kraju.

DATA: środa 14 września 11.30-13.30
MIEJSCE: SGGW, Aula Kryształowa/budynek 9

Co i jak badać w polu migracji przymusowej i uchodźstwa w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Organizatorzy:

 • Magdalena Dudkiewicz,
 • Marek Nowak,
 • Michał Nowosielski,
 • Marcjanna Nóżka,
 • Agnieszka Ziętek

(Uniwersytet Warszawski)

Problematyka uchodźstwa, czy też przymusowej migracji, stała się jednym z kluczowych zagadnień badawczych. Nie jest to ani przypadek, ani konsekwencja historycznej przygodności. Trwająca od pół roku wojna za naszą wschodnią granicą stała się wszechogarniającym, zbiorowym doświadczeniem społecznym, siłą rzeczy zogniskowała zainteresowanie badawcze socjologów i socjolożek. Zainteresowani tematem badacze i badaczki odnotowali na tym polu kilkadziesiąt mniej lub bardziej przyczynkarskich projektów badawczych diagnozujących zjawisko. Uzupełniła je trudna do ogarnięcia liczba indywidualnych obserwacji związana z powszechnością i znaczeniem zjawiska dla tożsamości zbiorowej społeczeństwa.

Uwzględniając regionalne zróżnicowanie kwestii związanych z uchodźctwem, w tym złożoność jego manifestacji i zmienną dynamikę, wielość rozproszonych sektorowo działań i oddolnych inicjatyw, organizatorki i organizatorzy tematycznej grupy ad hoc postawili odpowiedzieć na pytanie, jak i co badać w obszarze uchodźstwa i migracji przymusowej?

Zmierzając do rozpoznania będących in statu nascendi procesów oraz scalenia wiedzy i doświadczeń będących efektem podejmowanych w tytułowym polu badań, chcemy zaprosić uczestników i uczestniczki do udziału w dyskusji służącej zmapowaniu praktyki badawczej współczesnej socjologii.

W dyskusji chcielibyśmy zająć się czterema aspektami badań migracyjnych:

 1. Zróżnicowaniem przestrzennym badań (co się gdzie bada?);
 2. Zróżnicowaniem instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej ramy pomocy/wsparcia w odniesieniu do specyfiki lokalnych polityk publicznych (na ile /nie/zinstytucjonalizowane są praktyki pomocowe i co z tego wynika dla badań?);
 3. Zróżnicowaniem ram teoretycznych realizowanych badań (jakie są obecnie stosowane ramy teoretyczne?);
 4. Zróżnicowanie metodologii badań (jak się bada?).

Celem obrad grupy ad hoc będzie przedyskutowanie płaszczyzn współpracy badaczy i badaczek zainteresowanych zagadnieniem z myślą celowym współdziałaniu. W formie ramowych założeń przyjęliśmy, że prace grupy będą miały ciąg dalszy w postaci seminarium na początku grudnia 2022, którego przedmiotem będzie współpraca zorientowana na wypracowanie założeń projektu badawczego. Przedmiot i zakres projektu będzie następstwem uruchomionej dyskusji.  Zapraszamy do udziału osoby zainteresowane tematem!  

Organizatorzy grupy ad hoc nie przewidują wygłaszanych referatów, lecz proszą o zgłaszanie udziału w moderowanej, otwartej dyskusji. Zapraszamy zarówno osoby już realizujące tego rodzaju badania, jak i te, które dopiero je planują. Osoby chcące wziąć aktywy udział w pracach grupy ad hoc prosimy o przesyłanie na adres: marcjanna.nozka@uj.edu.pl krótkiego streszczenia głosu w dyskusji. W przesłanym dokumencie prosimy uwzględnić odniesienie się punktów sformułowanych powyżej.

DATA: czwartek 15 września 18:00-19:30
MIEJSCE: SGGW, BUD. 7, Sala 102

Rejestracja

Aby wziąć udział w zjeździe należy się zarejestrować za pomocą poniższego formularza:  

Terminy

do 31 maja 2022
przekazanie autorom informacji o przyjęciu referatów

14-17 września 2022
XVIII Zjazd Socjologiczny

Skip to content