Wirus SARS-CoV-2 poza poważnymi konsekwencjami dla kondycji zdrowotnej zmienił również obraz socjalnych wyzwań, przed jakimi stoją pracownicy socjalni oraz instytucje pomocy i integracji społecznej. W czasie pandemii obserwowaliśmy większą intensyfikację występowania problemów społecznych, a wśród nich relatywnie często zjawisk przemocy, ubóstwa, bezradności opiekuńczo-wychowawczej, osamotnienia etc. Z drugiej zaś strony zmieniły się sposoby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi spowodowane koniecznością zachowania dystansu społecznego i pracy w reżimie sanitarnym.

Celem niniejszej sesji jest przedstawienie empirycznego opisu pandemii koronawirusa w kontekście zmian, jakie wywołała ona w pracy socjalnej, w odniesieniu do wiedzy na temat problemów społecznych, systemu kształcenia, aksjologii, praktyk społecznych. Sesja pomyślana jest jako forum wymiany inspiracji i doświadczeń wśród badaczy, zajmujących się niniejszą tematyką, zarówno w kontekście realizowanych badań empirycznych, jak również w wymiarze praktykowania określonych metod i technik badawczych w badaniach nad sytuacjami nadzwyczajnymi.

W celu uchwycenia kondycji pracy socjalnej w dobie pandemii jako ramę analiz chcemy zaproponować perspektywę określaną jako „culture of disaster”, która w centrum zainteresowania stawia kwestię znaczeń nadawanych katastrofie przez działających aktorów społecznych. Przyjęcie niniejszej perspektywy ma swoje implikacje dla praktyki badawczej, gdyż przedmiotem refleksji stają się wtedy wspólne dla profesjonalistów praktyki społeczne oraz podzielana wiedza, w tym również przekonania na temat doświadczanej sytuacji kryzysowej.

Do dyskusji w ramach grupy regularnej proponujemy następujące kwestie: Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na rozwój i kształt pracy socjalnej, jako praktyki społecznej w Polsce?; Jak praca socjalna realizowana w nadzwyczajnej sytuacji pandemii wpłynęła na przemiany zawodowych ról  i kolektywnych tożsamości pracowników socjalnych?; Jaka jest percepcja głównych problemów społecznych jako konsekwencji pandemii z perspektywy doświadczeń zawodowych pracowników socjalnych?; Jakie są konsekwencje pandemii dla edukacji w pracy socjalnej?;  Jakie są główne wyzwania metodologiczne w badaniach nad pracą socjalną w dobie pandemii?