W każdej praktyce społecznej ujawniają się i aktualizują cechy życia społecznego (strukturalne, instytucjonalne, organizacyjne). W nowych studiach nad rodziną akcentuje się konieczność odejścia od zideologizowanej i normatywizującej koncepcji „rodziny” na rzecz poznania indywidualnych praktyk i narracji rodzinnych (Bernardes 1993; Morgan 1996; Gubrium i Holstein 1993; Gabb 2008). Rodzina rozpatrywana jest w odniesieniu do jej funkcji emocjonalnej, wyrażającej się w zestawie codziennych praktyk intymności, wsparcia i opieki. Odnoszą się one do rodzicielstwa, pokrewieństwa i małżeństwa oraz oczekiwań i zobowiązań, które związane są z tymi praktykami (Morgan 1996). Intymność w związku opiera się często na tzw. cichej intymności (silent intimacy), którą tworzą takie praktyki, jak wspólne spędzanie czasu, dawanie wsparcia, dzielenie się dobrami materialnymi, wiedzą, sprawowanie opieki, fizyczne okazywanie uczuć. Praktyki troski zakorzenione są w strukturach emocji i przekonań praktykujących. Pojęcie troski kojarzy się w pierwszym rzędzie z opieką nad najbliższymi, jej konstytutywnym elementem jest relacyjny charakter oraz kontekstualność. Praktyczne wymiary troski, choć niekiedy niewerbalizowane, wręcz przezroczyste dla obserwatora zewnętrznego, skutecznie wiążą praktykujących ze sobą i z otoczeniem, są prawdziwym wyrazem bliskiej relacji oraz doświadczania intymności (Jamieson 2011). Troska wiąże się nie tylko z zaspokajaniem potrzeb, rozwijaniem podstawowych zdolności lub chronieniem przed bólem. To także uważność, wrażliwość, szacunek. Analiza zwyczajnych praktyk życia intymnego stanowi postulat badawczy nowych studiów nad rodziną, rzadko jednak jest stosowana jako narzędzie analityczne. A tymczasem to właśnie codzienne praktyki, tzw. „zwyczajne momenty” (ordinary moments) obrazują rozwój intymności w relacjach (Gabb, Fink 2015).

Proponowane obszary dyskusji analiz teoretycznych i empirycznych to m.in.:

•             Głęboko zinternalizowane praktyki społeczne na warsztacie socjologa – wyzwania metodologiczne.

•             Współczesne społeczne konstruowanie troski jako emocji i praktyki – znaczenia i atrybuty.

•             Społeczne uwarunkowania potencjalnego zróżnicowania wzorów praktyk troski.

•             Zakresy i uwarunkowania realizowania praktyk troski (w jakim zakresie i wobec kogo są realizowane).

•             Troska o siebie versus troska o innych. •             Praktyki troski w różnych typach związków.