Komunikat zjazdowy nr 3

Zasady zgłaszania referatów do grup tematycznych Sekcji PTS, międzysekcyjnych i międzyośrodkowych

Zapraszamy do nadsyłania referatów do grup tematycznych Sekcji PTS, międzysekcyjnych i międzyośrodkowych XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Warszawie (OZS). Zjazd odbędzie się pod hasłem „Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje”.

Hasło to ma charakter uniwersalny, ukierunkowany na podjęcie refleksji nad najważniejszymi doświadczeniami i zjawiskami rozgrywającymi się dzisiaj, po to, by zrozumieć, co niosą dla przyszłości.

Od 17 stycznia br. na stronie Zjazdu: https://zjazdpts.pl/ w zakładce „Program” dostępne będą listy grup tematycznych Sekcji PTS, grup międzysekcyjnych i grup międzyośrodkowych wraz z abstraktami.

Grupy mogą obradować w języku polskim i angielskim.

Rada Programowa i Komitet Organizacyjny XVIII OZS pragnąc zagwarantować maksymalną różnorodność poglądów na sesjach plenarnych, semiplenarnych, sympozjach i grupach tematycznych przeznaczyła specjalny czas w programie Zjazdu grupom zgłoszonym przez Sekcje PTS i grupom międzysekcyjnym. Są to grupy organizowane przez pojedyncze Sekcje lub grupy Sekcji, ale otwarte dla wszystkich zainteresowanych problematyką, którą zajmują się Sekcje PTS.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji grup tematycznych w trakcie XVIII OZS znajdziecie Państwo w Regulaminie zgłaszania i organizacji grup tematycznych w trakcie XVIII OZS stanowiącym załącznik nr 1 do Komunikatu zjazdowego nr 1 pod adresem https://zjazdpts.pl/komunikat-zjazdowy-nr-1/

Informacje dotyczące organizacji grup tematycznych:

 1. Zgłoszenia do grup tematycznych (wymogi formalne):

Każde zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i afiliacje osoby/osób zgłaszającej/zgłaszających;
 • tytuł wystąpienia;
 • abstrakt (250–500 słów);
 • słowa kluczowe (3–5).

Zgłoszenia do grup tematycznych odbywają się wyłącznie za pośrednictwem rejestracji online w systemie Konfeo. Link do rejestracji znajdziecie Państwo na stronie Zjazdu.

 1. Zasady udziału we wszystkich typach grup tematycznych:

Jeden uczestnik Zjazdu może wystąpić maksymalnie w dwóch rolach:

 • prowadzącego/prowadzącej obrady grupy/sympozjum/sesję;
 • wygłaszającego/wygłaszającej jeden referat (w formie mówionej, wykładanej, posterowej).

Referenci grup tematycznych nie mogą rekrutować się z jednego zespołu badawczego/instytutu/uczelni/wydziału itd.

Tylko jeden z organizatorów grupy może wygłosić referat we własnej grupie.

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń do wszystkich typów grup tematycznych:

17 stycznia 2022 r. – 15 marca 2022 r.: organizatorzy grup tematycznych oczekują na zgłoszenia. przesłane wyłącznie online za pośrednictwem systemu rejestracji Konfeo.

 1. Termin decyzji o akceptacji zgłoszenia:

15 kwietnia 2022 r. wstępna decyzja organizatorów grup tematycznych (przypadku grup Sekcji i grup międzysekcyjnych w porozumieniu z Zarządami Sekcji).

15 maja 2022 r. ostateczna decyzja Rady Programowej Zjazdu.

Komunikat zjazdowy nr 2

Zasady zgłaszania grup międzyośrodkowych

Zapraszamy Członków PTS do zgłoszenia propozycji międzyośrodkowych grup tematycznych regularnych (złożonych z indywidualnych wystąpień) oraz nieregularnych (w których w miejsce indywidualnych referatów pojawiają się inne typy wystąpień, np. panele, okrągłe stoły, stoliki dyskusyjne, sesje posterowe, spotkania z autorami i in.).

Grupy mogą obradować w języku polskim i angielskim.

Formułując propozycje prosimy pamiętać, że Zjazd odbędzie się pod hasłem „Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje”. Hasło to ma charakter uniwersalny, ukierunkowany na podjęcie refleksji nad najważniejszymi doświadczeniami i zjawiskami rozgrywającymi się dzisiaj, po to, by zrozumieć, co niosą dla przyszłości.

Zasady organizowania grup tematycznych znajdują się w Regulaminie zgłaszania i organizacji grup tematycznych w trakcie XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego dostępnym na stronie: zjazdpts.pl w zakładce Komunikat.

Organizatorami grupy tematycznej mogą zostać członkowie PTS mający opłacone składki członkowskie. 

Grupę regularną i nieregularną mogą zgłosić co najmniej dwie osoby pochodzące z różnych ośrodków naukowych (różnych uczelni lub instytutów PAN). 

Jeżeli grupa organizowana jest przez przedstawicieli ośrodków z kraju i zagranicy, to współorganizator posiadający afiliację ośrodka zagranicznego nie musi być członkiem PTS. 

Propozycje grup tematycznych zgłaszane są na adres poczty elektronicznej XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego (kontakt@zjazdpts.pl). W temacie maila należy wpisać: „zgłoszenie grupy tematycznej”.

Każde zgłoszenie powinno zawierać: 

• Imię, nazwisko i afiliacje organizatorów 

• Określenie charakteru grupy (regularna/nieregularna) 

• Tytuł grupy tematycznej 

• Abstrakt (250-500 słów) 

• Słowa kluczowe 

Zgłoszenia mogą zostać przesłane w języku polskim lub angielskim.

Na stronie Zjazdu (zjazdpts.pl) w dniu 1 lipca 2021 r. zostanie opublikowana lista grup zgłoszonych przez Sekcje PTS i grup międzysekcyjnych zaakceptowanych przez Radę Programową Zjazdu w dniu 21 czerwca 2021 r.

Rada Programowa Zjazdu rekomenduje, aby osoby zainteresowane organizacją grupy tematycznej zapoznały się wcześniej z listą tematów grup zgłoszonych przez Sekcje PTS oraz grup międzysekcyjnych w celu zapobiegnięcia ewentualnemu powieleniu tematyki/problematyki już zgłoszonej i zaakceptowanej.

Organizatorzy międzyośrodkowych grup tematycznych mogą zgłaszać swoje propozycje od 1 lipca 2021 r. do 31 października 2021 r.

Wszystkie propozycje grup tematycznych oceniane są przez Radę Programową Zjazdu, która przygotowuje listę rankingową grup tematycznych. 

Lista zaakceptowanych przez Radę Programową Zjazdu i zweryfikowanych przez Komitet Organizacyjny międzyośrodkowych grup tematycznych zostanie opublikowana na stronie zjazdpts.pl do 17 stycznia 2022 r. 

Procedura zgłaszania referatów do grup Sekcji PTS zostanie uruchomiona 17 stycznia 2022 r. i potrwa do 15 marca 2022 r.  

Komunikat zjazdowy nr 1

Zasady zgłaszania grup Sekcji PTS i grup międzysekcyjnych Rada Programowa XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego „Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje” Warszawa, 14-17 września 2022 r. Rada Programowa XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Warszawie na posiedzeniu w dniu 29 marca 2021 r. zatwierdziła zasady zgłaszania pierwszego przewidzianego w Harmonogramie Zjazdu typu grup tematycznych: grup Sekcji PTS i grup międzysekcyjnych. Zasady te stanowią rozwinięcie przyjętego przez Zarząd Główny PTS „Regulaminu organizacji grup tematycznych w trakcie XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego”, stanowiącego załącznik do Komunikatu nr 1. W szczególności uzgodniono, co następuje:
 1. Sekcje PTS mają możliwość zgłaszania grup Sekcji oraz grup międzysekcyjnych.
 2. Organizatorem grupy Sekcji PTS są członkowie zwyczajni danej Sekcji PTS, pochodzący z dwóch różnych ośrodków
 3. Organizatorem grupy międzysekcyjnej zgłaszanej przez dwie lub więcej Sekcji są członkowie zwyczajni dwóch lub więcej Sekcji PTS, pochodzący z dwóch różnych ośrodków
 4. Propozycje grup Sekcji PTS oraz grup międzysekcyjnych zbierane są w terminie od 1 kwietnia 2021 do 31 maja 2021 r.
 5. Dla każdej Sekcji przewidziane są maksimum dwa bloki czasowe (po 90 min. każdy) w programie
 6. Każdy Zarząd Sekcji ma prawo przekazać Radzie Programowej nie więcej niż dwie propozycje grup Sekcji, w tym propozycję grupy międzysekcyjnej.
 7. Zgłoszenia muszą zostać wysłane w formie elektronicznej na wskazany adres przez członka Zarządu Sekcji reprezentującego Sekcję w Radzie
 8. Każde zgłoszenie musi zawierać:
  • Imię, nazwisko i afiliacje organizatorów
  • Określenie charakteru grupy (regularna / nieregularna; międzysekcyjna / Sekcji)
  • Tytuł grupy tematycznej
  • Abstrakt (250-500 słów)
  • Słowa kluczowe
  • Temat maila – w temacie maila należy wpisać: „zgłoszenie grupy sekcji / nazwa sekcji”
 9. Grupy Sekcji PTS będą prowadzone równolegle. W danym bloku czasowym nie będą odbywały się obrady grup zgłoszonych przez tę samą Sekcję.
 10. Decyzję o organizacji grupy tematycznej w imieniu Sekcji PTS musi zaakceptować Zarząd
 11. Ostateczna decyzja o akceptacji grupy Sekcji oraz grupy międzysekcyjnej należy do Rady Programowej. Decyzja ta zostanie podjęta do 30 czerwca 2021
 12. W przypadku braku wypełnienia czasu dla Sekcji w pierwszym terminie zgłaszania grup tematycznych, czas ten przeznaczony zostaje na grupy tematyczne zgłoszone na ogólnych Oznacza to, że po upływie terminu zgłoszeń (31 maja 2021 r.) lub w przypadku braku akceptacji koncepcji grupy przez Radę Programową, Sekcje tracą prawo do uprzywilejowanego zgłaszania grup tematycznych i posiadania własnego bloku czasowego w harmonogramie Zjazdu.
 13. Zgodnie z Harmonogramem Zjazdu, zgłoszenia abstraktów uczestników grup Sekcji i grup międzysekcyjnych odbywać się będą na zasadach ogólnych, w ramach systemu rejestracyjnego od 17 stycznia 2022 do 15 marca 2022 r.
 14. Zarządy Sekcji PTS wraz z organizatorami grup Sekcji będą odpowiedzialne za dokonanie selekcji uczestników grup tematycznych i przesłanie programu grupy Sekcji PTS do Rady Programowej do 15 kwietnia 2022
 15. Ostateczne zatwierdzenie programu grupy Sekcji PTS oraz grupy międzysekcyjnej należy do Rady Programowej.
 16. Grupa tematyczna Sekcji i grupa międzysekcyjna niezaakceptowana przez Radę Programową Zjazdu nie może być ponownie zgłoszona jako grupa międzyośrodkowa.
 17. Pozostałe zasady organizowania grup przez Sekcje PTS są analogiczne do ogólnych zasad organizacji grup tematycznych, także te dotyczące prowadzenia grup i liczby referatów wygłoszonych na Zjeździe (por. „Regulamin organizacji grup tematycznych w trakcie XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego” w załączniku).
Przyznanie specjalnego czasu w programie Zjazdu grupom Sekcji PTS i grupom międzysekcyjnym związane jest z dostrzeżeniem potrzeby wzmocnienia obecności Sekcji na Zjazdach PTS i aktywnego włącznie się w tworzenie programu wydarzenia. Załącznik 1:

REGULAMIN ORGANIZACJI GRUP TEMATYCZNYCH

W TRAKCIE XVIII OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU SOCJOLOGICZNEGO (zatwierdzony przez Zarząd Główny PTS drogą elektroniczną w dn. 29 marca 2021 r. jako element Koncepcji Zjazdu)

A. Zasady organizowania grup tematycznych

 1. Rodzaje grup tematycznych:
  1. Grupa Sekcji PTS: organizowana przez członków Sekcji PTS, po akceptacji Zarządu Sekcji PTS organizującej grupę, w formule grupy regularnej (złożonej z indywidualnych wystąpień) lub nieregularnej (np. w formie paneli, okrągłych stołów, stolików dyskusyjnych, sesji posterowych, spotkań z autorami i in.) na zasadach opisanych w 2, 3, 4 i 5 Regulaminu;
  2. Grupa międzysekcyjne: organizowana przez członków dwóch lub więcej Sekcji PTS, po akceptacji Zarządu Sekcji PTS organizującej grupę, w formule grupy regularnej (złożonej z indywidualnych wystąpień) lub nieregularnej (np. w formie paneli, okrągłych stołów, stolików dyskusyjnych, sesji posterowych, spotkań z autorami i ) na zasadach opisanych w pkt. 2, 3, 4 i 5 Regulaminu;
  3. Grupa regularna międzyośrodkowa: grupa złożona z indywidualnych wystąpień, organizowana na zasadach opisanych w pkt. 2, 4 i 5 Regulaminu organizacji grup tematycznych (dalej: Regulaminu);
  4. Grupa nieregularna międzyośrodkowa: grupa, w której w miejsce indywidualnych referatów pojawiają się inne typy wystąpień (np. panele, okrągłe stoły, stoliki dyskusyjne, sesje posterowe, spotkania z autorami i in.), organizowana na zasadach opisanych w 2, 4 i 5 Regulaminu;
  5. Grupa ad-hoc: zgłaszana w ramach ograniczonej puli czasowej dostępnej po terminie zgłaszania grup tematycznych, organizowana na zasadach opisanych w 2, 4 i 5 Regulaminu.
 2. Zasady ogólne organizacji wszystkich rodzajów grup tematycznych:
  1. Organizatorami grupy tematycznej mogą zostać członkowie PTS mający opłacone składki członkowskie.
  2. Propozycje grup tematycznych zgłaszane są na adres poczty elektronicznej XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w terminie określonym w Harmonogramie tworzenia grup tematycznych.
  3. Każde zgłoszenie powinno zawierać:
   1. Imię, nazwisko i afiliacje organizatorów
   2. Określenie charakteru grupy (regularna / nieregularna; międzyośrodkowa / Sekcji)
   3. Tytuł grupy tematycznej
   4. Abstrakt (250-500 słów)
   5. Słowa kluczowe
  4. Grupę regularną i nieregularną mogą zgłosić dwie osoby pochodzące z różnych ośrodków naukowych (nie jest możliwa organizacja grupy jedynie przez jeden ośrodek). Zasada ta dotyczy również grup Sekcji PTS.
  5. Grupy tematyczne międzyośrodkowe i Sekcji, regularne, nieregularne i ad-hoc zgłaszane są przez organizatorów w terminie ogłoszonym przez Komitet Organizacyjny.
  6. Wszystkie propozycje grup tematycznych oceniane są przez Radę Programową Zjazdu, która przygotowuje listę rankingową grup tematycznych.
  7. Po upłynięciu terminu nadsyłania zgłoszeń do grup tematycznych, warunkiem formalnym zakwalifikowania grupy tematycznej do programu Zjazdu jest zgłoszenie do niej i zaakceptowanie przez organizatorów minimum czterech referatów.
  8. W przypadku rezygnacji organizatorów z organizacji grupy tematycznej, jej miejsce zajmuje kolejna grupa w rankingu, a w przypadku miejsc ex aequo – grupa wskazana przez Radę Programową Zjazdu spośród tych zajmujących takie samo miejsce w rankingu w oparciu o przesłanki merytoryczne.
  9. Ostateczna decyzja odnośnie akceptacji lub braku akceptacji grupy tematycznej należy do Rady Programowej Zjazdu.
 3. Grupy Sekcji PTS i grupy międzysekcyjne:
  1. Organizatorem grupy Sekcji PTS są członkowie zwyczajni danej Sekcji PTS pochodzący z dwóch różnych ośrodków naukowych.
  2. Organizatorem grupy międzysekcyjnej zgłaszanej przez dwie lub więcej Sekcji są członkowie zwyczajni dwóch lub więcej Sekcji PTS, pochodzący z dwóch różnych ośrodków naukowych.
  3. Propozycje grup Sekcji PTS oraz grup międzysekcyjnych zbiera w terminie przewidzianym w harmonogramie tworzenia grup tematycznych Zarząd Sekcji.
  4. Dla każdej Sekcji przewidziane są maksimum dwa bloki czasowe w programie Zjazdu.
  5. Grupy Sekcji PTS będą prowadzone równolegle. W danym bloku czasowym nie będą odbywały się obrady grup zgłoszonych przez tą samą Sekcję.
  6. Decyzję o organizacji grupy tematycznej w imieniu Sekcji PTS musi zaakceptować Zarząd Ostateczna decyzja o akceptacji grupy Sekcji należy do Rady Programowej.
  7. W przypadku braku wypełnienia czasu dla Sekcji w pierwszym terminie zgłaszania grup tematycznych, czas ten przeznaczony zostaje na grupy tematyczne zgłoszone na ogólnych
  8. Pozostałe zasady organizowania grup organizowanych przez Sekcje PTS są analogiczne do ogólnych zasad organizacji grup tematycznych.
 4. Zasady udziału we wszystkich typach grup tematycznych:
  1. Jeden uczestnik Zjazdu może wystąpić maksymalnie w dwóch rolach:
   1. Prowadzącego / prowadzącej obrady grupy / sympozjum / sesję oraz
   2. Wygłaszającego / wygłaszającej jeden referat (w formie mówionej, wykładanej, posterowej).
  2. Referenci grup tematycznych nie mogą rekrutować się z jednego zespołu badawczego / instytutu / uczelni / wydziału (w grupie tematycznej, składającej się z czterech wystąpień referenci reprezentują co najmniej trzy ośrodki, zaś w grupie z ośmioma referatami [dwa bloki czasowe], referenci muszą być z co najmniej z sześciu ośrodków).
  3. Tylko jeden z organizatorów grupy może wygłosić referat we własnej grupie.
  4. Komitet Organizacyjny zobowiązuje organizatorów grup tematycznych do umożliwienia krótkiej prezentacji tez referatów wyłożonych przez ich autorów (do 5 min. na każdy) lub zamieszczenie referatów na stronie Zjazdu w formie podcastu.
 5. Organizacja pracy grupy tematycznej:
  1. Obrady grupy tematycznej trwają 90 min.
  2. Grupom, cieszącym się szczególnym zainteresowaniem, na wniosek organizatorów Rada Programowa Zjazdu można przydzielić dwa bloki czasowe.
  3. Grupa tematyczna o charakterze „referatowym” i grupa „ad hoc” może liczyć maksymalnie cztery referaty oraz trzy referaty „wyłożone”.
  4. W grupie tematycznej nieregularnej, po uzgodnieniu z Komitetem Organizacyjnym Zjazdu, liczba uczestników grupy może być większa.

B. Harmonogram tworzenia grup tematycznych

 • 1 kwietnia 2021 r. – 31 maja 2021 r.: zbieranie propozycji grup tematycznych Sekcji i grup międzysekcyjnych przez Sekcje PTS oraz ich preselekcja przez Zarządy Sekcji PTS. Każdy Zarząd Sekcji ma prawo przekazać Radzie Programowej maksimum dwie propozycje grup Zgłoszenia wysyłane są na wskazany adres.
 • 1 czerwca 2021 – 30 czerwca 2021 r.: Rada Programowa Zjazdu zatwierdza listę grup tematycznych zgłoszonych przez Sekcje i grup międzysekcyjnych i przekazuje ją do Komitetu Organizacyjnego Zjazdu.
 • 1 lipca 2021 – 31 października 2021 r.: organizatorzy grup tematycznych międzyośrodkowych zgłaszają swoje propozycje na zasadach ogólnych do Komitetu Organizacyjnego na wskazany adres.
 • 1 listopada 2021 – 30 listopada 2021 r.: Rada Programowa Zjazdu sporządza ranking i zatwierdza listę grup tematycznych międzyośrodkowych i przekazuje ją do Komitetu Organizacyjnego Zjazdu wraz z sugerowaną, kompletną listą grup do umieszczenia w programie Zjazdu.
 • 1 grudnia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.: Komitet Organizacyjny dokonuje weryfikacji listy grup tematycznych pod kątem możliwości umieszczenia zgłoszonych grup regularnych i nieregularnych w programie Zjazdu oraz ustala listę grup tematycznych do publikacji na stronie zjazdu w konsultacji z Przewodniczącym Rady
 • Do 17 stycznia 2022 : lista grup tematycznych umieszczona zostaje na stronie internetowej XVIII OZS PTS.
 • 17 stycznia 2022 r. – 15 marca 2022 r.: organizatorzy grup tematycznych oczekują na zgłoszenia za pośrednictwem systemu rejestracji
 • 15 marca 22 – 15 kwietnia 2022 r.: organizatorzy grup tematycznych:
  • dokonują selekcji nadesłanych propozycji grup międzyośrodkowych,
  • uzgadniają z autorami referatów szczegóły merytoryczne i organizacyjne,
  • podejmują decyzję o akceptacji referatów do wygłoszenia i „referatów wyłożonych”, które są dostępne w czasie obrad grupy w wersji papierowej i elektronicznej i których tytuły zostaną umieszczone w programie Zjazdu (jako „referaty wyłożone”).
 • do 15 kwietnia 2022 : organizatorzy grup tematycznych przesyłają do Rady Programowej na wskazany adres projekt programu grupy tematycznej, który zawiera:
  • nazwiska referentów i tytuły referatów,
  • kolejność wystąpień,
  • ewentualnie, wniosek o nadanie grupie tematycznej statusu „grupy podwójnej” (dwa bloki czasowe), to jest rozszerzenie jej obrad do 180 min. (dwa razy po 90 min).
 • 15 kwietnia 2022 r. – 15 maja 2022 r.: Rada Programowa (lub wyłoniony zespół roboczy w ramach Rady Programowej):
  • dokonuje korekty listy grup tematycznych (m.in. eliminując ze względów formalnych grupy, które zebrały mniej niż cztery referaty);
  • sprawdza skład grup tematycznych pod kątem reprezentacji różnych środowisk (referenci nie mogą rekrutować się z jednego zespołu / instytutu / uczelni);
  • sprawdza liczbę referatów wygłaszanych przez daną osobę;
  • rekomenduje (lub nie) wniosek o rozszerzenie obrad grupy do dwóch sesji po 90 min.;
  • Komitet Organizacyjny przydziela grupie tematycznej konkretne „okienko” godzinowe (wraz z zachowaniem dbałości by nie nakładały się godziny prowadzenia grup tematycznych i wygłaszania referatów danych osób oraz by nie nachodziły na siebie grupy tematyczne jednej sekcji).
 • do 31 maja 2022 r.: Rada Programowa zatwierdza program XVIII OZS PTS i przekazuje go Komitetowi Organizacyjnemu do ogłoszenia na stronie
 • 1 czerwca 2022 – 30 czerwca 2022 r.: możliwość zgłaszania grup „ad hoc”. Grupa ad- hoc każdorazowo podlega akceptacji przez Radę Programową Zjazdu lub wyłoniony z niej zespół roboczy.

Rejestracja

Aby wziąć udział w zjeździe należy się zarejestrować za pomocą poniższego formularza:  

Terminy

do 31 maja 2022
przekazanie autorom informacji o przyjęciu referatów

14-17 września 2022
XVIII Zjazd Socjologiczny

Skip to content