Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość społeczna, pandemia COVID-19, rozwój technologii, badania online, pojawienie się i dostrzeżenie nowych rodzajów danych, krytyczne i twórcze modyfikacje technik gromadzenia danych oraz metod ich analizy, a także projektowanie i realizowanie badań w rzeczywistości grantowej i zespołowej są istotnym kontekstem prowadzenia badań jakościowych. W związku z tym naszym celem jest stworzenie przestrzeni dla wymiany refleksji i doświadczeń badaczy realizujących jakościowe projekty badawcze.

Zapraszamy do dyskusji wokół następujących tematów:

– tradycyjne i nowe techniki gromadzenia danych;

– metody i techniki wykorzystywane do gromadzenia i analizy różnego rodzaju danych (tekstowych, wizualnych, zapachowych, dotykowych, smakowych, zawartości mediów społecznościowych, itp.);

– metody analizy danych – klasyczne inspiracje i twórcze adaptacje;

– technika i technologie na etapie zbierania, transkrypcji i analizy danych;

– nowe zastosowania i modyfikacje technik i metod do potrzeb konkretnych projektów badawczych (także z przedstawicielami grup podatnych na zranienie);

– zmieniające się role badacza i badanego w procesie badawczym;

– badania jakościowe prowadzone w zespołach badawczych, w tym międzynarodowych, interdyscyplinarnych;

– planowanie i realizowanie badań jakościowych w grantach finansowanych przez instytucje krajowe oraz międzynarodowe;

– badania jakościowe realizowane w akademii i poza nią;

– jakość w badaniach jakościowych;

– etyka badań jakościowych. Mile widziane będą wystąpienia dotyczące stricte metodologii badań, ale także ukazujące poszczególne fazy procesu badawczego, wyniki badań oraz dobre praktyki w realizowaniu badań jakościowych.