Pandemia koronawirusa stanowiła dla organizacji pozarządowych funkcjonujących w przestrzeni lokalnej wyzwanie niemniejsze niż dla systemów makrospołecznych. Zamknięcie gospodarki, skomplikowane obostrzenia sanitarne oraz permanentny stan niepewności (zwłaszcza w roku 2020) uniemożliwiły wielu podmiotom – zdawać by się mogło trwale i silnie zakorzenionym na polskiej wsi – podejmowanie zupełnie podstawowych dla nich aktywności, np. zaspokajających potrzeby ludności, regulujących stosunki międzyludzkie w sąsiedztwie i społeczności wioskowej, zapewniających ciągłość życia społecznego oraz integrację różnych grup mieszkańców. Organizacyjne cele i strategie rozwoju uległy bez wątpienia przewartościowaniu, być może też gruntownej modyfikacji (nieraz zupełnie niezależnie od woli i indywidualnego potencjału liderów danej organizacji).

W kontekście wiejskim – mimo jego zróżnicowania – cechą instytucji obywatelskich nadal pozostaje bliższa niż w mieście, w dodatku bardziej bezpośrednia i wielowymiarowa (bo zahaczająca o sferę prywatną) styczność z beneficjentami/uczestnikami ich działań. Z tej przyczyny pandemię potraktować można jako pierwszorzędny tekst odporności – wskazujący silne i słabe strony powszechnie spotykanych na polskiej wsi podmiotów (np. parafii, ochotniczych straży pożarnych, organizacji rolniczych, kół gospodyń wiejskich, klubów sportowych itp.), ich realnej żywotności oraz zdolności do stabilizowania życia społecznego w czasach kryzysu o zewnętrznej względem wsi proweniencji.

W ramach obrad grupy i towarzyszącej im dyskusji poszukiwać będziemy odpowiedzi na generalne pytanie o stan obecny i przyszłość sfery instytucjonalnej na polskiej wsi (zarówno tradycyjnych instytucji życia zbiorowego, jak i nowych organizacji pozarządowych). Mamy nadzieję, że rozważania pomogą określić główne determinanty przeobrażeń oraz najbardziej optymalne kierunki dalszego rozwoju tej sfery, jak również wskazać kluczowych dla tego procesu aktorów.

Do udziału w obradach grupy zapraszamy szczególnie osoby badające podmioty trzeciego sektora, ale też przeobrażenia społeczno-kulturowe polskiej wsi, społeczności lokalne, aktywizację i spójność społeczną w kontekście wiejskim. Mile widziane będą zarówno referaty przybliżające wyniki autorskich badań, jak również te mające charakter teoretyczny – wpisujące się w dyskusję nad obecną kondycją i przyszłością trzeciego sektora w przestrzeni polskiej wsi.