Już na początku lat 90. XX wieku można było spotkać się z opinią, że stan, w którym znajduje się pole badań jakościowych, nosi znamiona „klęski urodzaju”. Od tego czasu zjawisko proliferacji w polu wciąż przybiera na sile. Z uwagi na dynamiczny przyrost wariantów jakościowych metodologii, metod i technik badawczych oraz ogromne wewnętrzne zróżnicowanie dziedziny, badacze jakościowi borykają się z problemem orientacji w obszarze własnej praktyki badawczej. Coraz częściej wielu badaczy sygnalizuje się potrzebę systematyzacji wiedzy na temat licznych współczesnych wariantów jakościowej praktyki badawczej. Niniejsze wystąpienie stanowi odpowiedź na tę potrzebę. Prezentuje model współczesnego pola badań jakościowych oparty na informatycznej koncepcji ontologii dziedzinowej, opracowany na podstawie wielowymiarowej analizy zawartości pięciu dominujących czasopism metodologicznych i przedstawiony w formie sieci semantycznej. Prezentowany model daje wgląd w podstawowe elementy pola (podejścia epistemologiczne, metody zbierania i analizowania danych, zaklasyfikowane do 369 klas ontologicznych), pokazuje ich skupiska oraz relacje międzyklasowe. Wskazuje na istnienie trzech subpól charakteryzujących się występowaniem odmiennych podejść i metod badawczych, które różnią się gęstością i siła powiązań. Ontologiczny model pola badań jakościowych stanowi ważny krok do powstania dziedzinowej bazy wiedzy o polu badań jakościowych, tj. systemu informatycznego organizującego wiedzę metodologiczną, który pozwala na monitorowanie trendów, zarządzanie wiedzą i jej efektywne wykorzystywanie w praktyce badawczej.