Społeczne uwarunkowania wytwarzania i korzystania z energii są bardzo ważnym obszarem badawczym w ramach socjologii środowiska. W Polsce podejmuje się w ostatnich latach prace badawcze, które rzucają światło na strategiczne, dyskursywne i strukturalne czynniki wpływające na politykę energetyczną państwa. Badania odnoszą się do tego z czego produkuje się energię, kto to robi, dlaczego, oraz kto ponosi koszty, w tym koszty środowiskowe, określonych rozwiązań. Badania wynikają z rosnącego przekonania o konieczności zmiany dotychczasowego modelu produkcji i konsumpcji energii w związku z kryzysem klimatycznym oraz świadomości społeczno-politycznych wyzwań jakie wiążą się z tą zmianą, zwłaszcza w kontekście dużej zależności polskiej energetyki od paliw kopalnych. Ważnym kontekstem są także uwarunkowania międzynarodowe, w tym zapisy Europejskiego Zielonego Ładu. Przejawem trudności z transformacją energetyczną są konflikty społeczne dotyczące m.in. wygaszania pozyskania węgla kamiennego i brunatnego, testowania nowych źródeł paliw kopalnych (np. gazu łupkowego), wdrażania energetyki odnawialnej (np. lokalizacja farm fotowoltaicznych i wiatrowych), zasadności budowy elektrowni atomowej, lokalizacji farm wiatrowych. Innym ważnym obszarem konfliktów społecznych są zanieczyszczenia (np. problem smogu) i inne oddziaływania środowiskowe (np. na stosunki wodne) związane z produkcją i wykorzystaniem paliw kopalnych (np. problem niskiej emisji). Podejmowane w Polsce badania socjologiczne poruszają kwestie wizji przyszłości energetycznej, udziału społeczeństwa w procesach decyzyjnych oraz ścieżek, przeszkód i szans transformacji do bardziej zrównoważonych systemów energetycznych.

Celem grupy tematycznej będzie dokonanie przeglądu badań, teorii i podejść metodologicznych związanych z energią i zanieczyszczeniem środowiska oraz dyskusja wokół następujących pytań:

•             Co wpływa na wyłanianie się i dynamikę konfliktów wokół energii i zanieczyszczenia środowiska?

•             Czy i w jaki sposób zmienia się społeczne zainteresowanie kryzysem klimatycznym oraz jego związkami z systemem energetycznym w Polsce?

•             Jakie są źródła dynamiki w zakresie transformacji energetycznej Polski? Które grupy aktorów społecznych są zaangażowane w ten proces?

•             Kto i w jaki sposób wpływa na dyskurs wokół energii, w tym przyszłości energetycznej?

•             Kto i w jaki sposób ocenia ryzyko związane z energetyką oraz zanieczyszczeniem środowiska? W jaki sposób społeczna konstrukcja ryzyka wpływa na procesy polityczne? •             W jaki sposób podejmowane w Polsce badania socjologiczne wzbogacają międzynarodową dyskusję naukową na temat transformacji energetycznych?