Pojawienie się „superróżnorodności” prowadzi do powstania szeregu metodologicznych wyzwań, które powinny być podjęte przez badaczy. Dynamicznie zmieniające się, złożone populacje i wspólnoty, które powstają w następstwie migracji oraz rosnącego zróżnicowania oznaczają wielość tożsamości, charakterystyk, doświadczeń, wyborów i potrzeb.
Wystąpienie to koncentruje się na metodologicznych implikacjach koncepcji superróżnorodności, która stanowi punkt wyjścia referatu. Omówione zostaną problemy i wyzwania metodologiczne, między innymi, ograniczenia nacjonalizmu metodologicznego, etnocentrycznych analiz, problemy doboru próby i dotarcia do badanych. Ukazane będą możliwości dynamicznych, wielowymiarowych i partycypacyjnych metodologii, które są w stanie pomóc zrozumieć różnorodność, złożoność i płynność, zaangażować zróżnicowanych uczestników i uchwycić odmienność doświadczeń członków badanych społeczności. Zaprezentowane będą próby przezwyciężenia wspomnianych problemów, takie jak, dobór pod względem największego zróżnicowania, „community research” czy koprodukcja. Zarysowane problemy analizowane będą na podstawie badań własnych autorki z lat 2013-2019 w Wielkiej Brytanii.