Postrzeganie świata jako przestrzeni relacji między różnymi gatunkami zyskuje nowe interpretacje w kontekście realiów XXI wieku i dopomina się szerszego uwzględniania w socjologicznym dyskursie. Refleksja na temat relacji międzygatunkowych jest obecna na gruncie biologii (np. fitosocjologia) czy ekologii (np. relacje w ekosystemach) i wymaga także zaoferowania analiz socjologicznych, ponieważ relacje ludzi z innymi bytami ożywionymi generują bardzo ważne zmiany społeczne. Ostatnim, spektakularnym tego przykładem jest pandemia COVID-19. Odpowiadając na obecne w socjologii trendy, w ramach których badane są różne aspekty relacji i interakcji z nie-ludzkim innym, zapraszamy prelegentki i prelegentów do namysłu nad złożonymi związkami zachodzącymi pomiędzy ludźmi i innymi elementami ożywionego świata. Widzimy je szczególnie w zagadnieniach takich jak wymienione poniżej, choć nie ograniczających się do nich:

— społeczne konstruowanie innych, nie-ludzkich bytów (zwierząt, roślin);

— różnice kulturowe w traktowaniu nie-ludzkich bytów;

— stosunek do różnych kategorii zwierząt (towarzyszących, hodowlanych, żyjących dziko, chronionych, wymarłych);

— przemiany statusu zwierząt we współczesnych społeczeństwach;

— przemoc i jej rodzaje wobec zwierząt i świata przyrody oraz kwestie zjawiska przemocy krzyżowej (związek przemocy wobec zwierząt i przemocy w rodzinie, czy naruszanie dobrostanu zwierząt w hodowli przemysłowej i dobrostanu ludzi zatrudnionych do jej obsługi);

— sposoby komunikacji o nie-ludzkich innych oraz z nimi (czy „do” nich);

— prawny status nie-ludzkich innych oraz systemowa walka o zmiany przepisów lub/i ich nową interpretację uwzględniającą prawa innych bytów ożywionych;

— sposoby angażowania się w pomoc i ochronę nie-ludzkich innych;

— społeczne ruchy o poszerzonej perspektywie społeczeństwa jako świata ludzi i środowiska naturalnego (jak „Extinction Rebelion”, „RoślinnieJemy” itp.);

— czy wreszcie wybory konsumpcyjne podyktowane troską o świat i jego przyszłość oraz oddolne inicjatywy mające na celu zmianę funkcjonowania społeczeństwa (dewzrost).