Narastająca liczba i pogłębiająca się różnorodność badań socjologicznych (zarówno akademickich, jak również tych prowadzonych w sektorze komercyjnym) skłaniają do podejmowania metodologicznej refleksji nad jakością tych badań oraz do prowadzenia studiów nad konsekwencjami wynikającymi z wdrażania różnych procedur terenowych w ramach realizacji procesu badawczego. Refleksja nad jakością realizacji badań socjologicznych o charakterze ilościowym nabiera szczególnego znaczenia w kontekście trwającej od końca 2019 roku pandemii COVID-19, kiedy to wypracowane przez wiele lat i uznawane za najlepsze procedury realizacji badań terenowych musiały ulec rewizji wobec ograniczeń pandemicznych i związanych z tym wyzwań organizacyjnych.

Uzasadnia to rozpatrzenie tych kwestii w ramach grupy Zjazdowej. Proponujemy, aby rozpatrywane problemy koncentrowały się wokół różnych aspektów dotyczących doskonalenia metodologii pomiaru i obejmowały zarówno etap przygotowania i realizacji badań terenowych, jak również opracowania danych wynikowych:

 1. Techniki badawcze wobec zmieniającej się rzeczywistości społecznej – wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie gromadzenia danych – techniki wspomagane komputerowo. Rola nowych technik jako odpowiedź na trudności wynikające z ograniczeń pandemicznych.
 2. Problemy i wyzwania w badaniach sondażowych – jak pozyskiwać respondentów i zwiększyć poziom realizowalności próby, panele internetowe, konwertowanie odmów, stosowanie gratyfikacji, wykorzystanie „mieszanych” technik realizacji wywiadu, itp.
 3. Efekt skal pomiarowych, konstrukcji kwestionariusza, rozumienia przez badanych zadawanych pytań oraz mechanizmy udzielania odpowiedzi na zadawane pytania.
 4. Błędy pomiaru w badaniach sondażowych – wartość uzyskiwanych danych.
 5. Efekty ankieterskie oraz znaczeniowy aspekt sytuacji wywiadu.
 6. Opracowanie danych – wybór technik „ważenia”.
 7. Procedury i techniki analityczne – prezentacja wybranych technik analizy statystycznej.
 8. Możliwości pozyskiwania informacji z komplementarnych baz danych.
 9. Techniki oraz algorytmy maszynowej analizy dużych korpusów tekstowych.
 10. Ilościowe analizy dużych zbiorów danych – refleksja nad procedurami oraz danymi pozyskiwanymi w ramach procedur big data.
 11. Międzynarodowe badania porównawcze – standaryzacja schematów doboru prób badawczych oraz procedur terenowych, kontekst społeczny oraz uwarunkowania kulturowe badań porównawczych.