Zjawiska we współczesnym świecie, takie jak nasilone migracje, pogłębiające się nierówności, globalizacja, polaryzacja polityczna i społeczna, katastrofa klimatyczna czy obecna pandemia wpływają na zachwianie poczucia stabilności i przewidywalności. Ich konsekwencje przejawiają się, między innymi, w sferze tożsamościowej i psychospołecznej. Celem naszej grupy tematycznej jest więc zastanowienie się nad wyzwaniami i przemianami tożsamości oraz ich uwarunkowaniami, a także sposobami radzenia sobie ze zmianą i niepewnością w otaczającym nas świecie. Interesuje nas jak jednostki doświadczają samych siebie, jak próbują przystosować się do otaczającej rzeczywistości, czy i jak próbują odbudowywać poczucie stabilności i bezpieczeństwa w kontekście przyspieszjących zmian, pogłębiających się różnic, nierówności i napięć oraz bezprecedensowych globalnych wyzwań. 

Pojęcie tożsamości pojawia się jako centralne w pracach wielu współczesnych socjologów. Jak pisał Bokszański (1989:6), …pojęcie tożsamości jednostki w opiniach wielu autorów wydaje się niezbędnym, a może nawet zasadniczym narzędziem pojęciowym w analizach sytuacji człowieka w społeczeństwie współczesnym i próbach wyjaśnienia bądź zrozumienia kluczowych fenomenów społecznych naszych czasów. Tożsamość dotyczy bowiem relacji jednostka –  społeczeństwo. Poprzez koncepcję tożsamości socjologia stara się docierać do centrum doświadczeń społecznych – głębokich podstaw stosunku do innego, natury relacji społecznych i więzi. Tożsamość jest potrzebna, gdy w centrum umiejscowimy działający, strukturalizujący rzeczywistość społeczną podmiot, nadający sens rzeczywistości, określający swoje miejsce w świecie. Zwrócenie jednostki ku samej sobie może być też postrzegane jako próba znalezienia w indywidualnej jaźni jakiegoś relatywnie trwałego punktu oparcia w niezrozumiałym i niestabilnym otoczeniu. Poprzez analizę problemów i wyzwań dla tożsamości i funkcjonowania jednostek możemy spojrzeć na ich uwarunkowania.

Proponujemy, by przemiany tożsamości i strategie adaptacyjne analizować z perspektywy kulturowej i psychospołecznej zarówno w kontekście migracji, czy szerzej mobilności, jak i w innych kontekstach związanych z osobistymi trajektoriami, jak i zmianami kontekstualnymi, np. w związku ze zdarzeniami zaburzającymi porządek życia i tożsamość (unsettling events), np. takimi jak pandemia. Przedmiotem dyskusji mogą być, na przykład, nowe koncepcje dotyczące tożsamości, takie jak zróżnicowane osadzanie (differentiated embedding) czy zakotwiczanie lub pojęcia, które bywają wykorzystywane do rozpatrywania wyzwań dotyczących życia we współczesnym społeczeństwie i sposobów radzenia sobie z nimi, np. kultura terapeutyczna, rezyliencja (resilience), uważność (mindfulness). Chcemy się zastanowić, w jaki sposób jednostki budują swoje poczucie bezpieczeństwa i przynależności (belonging) w świecie naznaczonym przez zmianę i niepewność.