Nauka, a w szczególności nauki społeczne nie pozostają nigdy w pełni autonomiczne względem zewnętrznego wobec nich świata. Przeciwnie, pozostają z nim w szeregu zależności. Systematyczna rekonstrukcja powyższych pozwala nie tylko na lepsze zrozumienie procesów zachodzących w świecie naukowym w przeszłości, ale również rozpoznania potencjalnych kierunków zmian kształtujących przyszłość nauk społecznych. W ramach zaproponowanej przez nas grupy chcieliśmy skupić się na analizie strukturalnej historii kilku dyscyplin polskich nauk społecznych w szerszych kontekstach ich funkcjonowania. Będzie to po pierwsze kontekst władzy, a więc przede wszystkim polityki,  rozumianej nie wyłącznie partyjnie, ale uwzględniającej także rolę innych hierarchii społecznych, na czele z klasowymi. Po drugie będzie to kontekst międzynarodowy, rozumiany zarówno jako sieci zależności geopolitycznych, a także zależności w ramach globalnych pól poszczególnych dyscyplin naukowych (np. światowej socjologii czy językoznawstwa). Na przykładzie wybranych dyscyplin, w szczególności właśnie socjologii i językoznawstwa, ale również historiografii czy nauk prawnych, uczestnicy grupy pokażą jak dynamika rozwoju ich w Polsce w XX w. uwarunkowana była relacjami z polem politycznym, środowiskami elit, zarówno akademickich jak i społecznych, oraz zmiennymi tendencjami współpracy międzynarodowej. Te ostatnie w pewnych okresach tworzyły szczególnie korzystne warunki dla rozwoju nauk społecznych w Polsce, w innych zaś ograniczały ich dynamikę, czy też kierowały na nieoczekiwane tory. Podstawową ramą badawczą dla prezentowanych w ramach grupy analiz będzie relacyjna socjologia nauki, w pierwszej kolejności inspirowana podejściem Pierre’a Bourdieu. Poszczególne dyscypliny będą więc rozpatrywane jako pola wchodzące w złożone relacje zależności z innymi polami, w szczególności polem władzy. Ujęcie te będą stanowiły propozycję ujęcia historii nauki wychodzącą poza dotychczasowe paradygmaty, w szczególności opisowe ujęcia tradycyjnej historiografii nauki czy też tzw. historii idei. Ze względu na metodologiczne nowatorstwo pozwolą rzucić nowe światło na historię nauk społecznych w Polsce, zarówno poszczególnych dyscyplin jak i ich ogólnej trajektorii. Wskażą też rolę nauk społecznych w szerszych procesach przemian społeczno-politycznych oraz ewolucji elit, na czele z inteligencją.