Zadaniem grupy będzie rekonstrukcja znaczenia kategorii analitycznych, wypracowanych w okresie formowania się socjologii jako nauki, oraz próba oceny ich heurystycznego potencjału odnośnie do analiz współczesnego after-modern society. Dzięki tym kategoriom możliwa jest podbudowana teoretycznie analiza kształtowania się różnych typów porządku (ładu) społecznego oraz procesu socjalizacji jednostek. Zwrot ku socjologii klasycznej umożliwi ukazanie wymiaru historycznego poprzez rekonstrukcję kontekstu ówczesnych dyskusji dotyczących wspólnoty, wspólnotowości i więzi społecznych. Odniesienia do koncepcji Ferdinanda Tönniesa i tradycji szkoły chicagowskiej, by wspomnieć jedynie dwa spośród wielu stanowisk, są dość oczywiste. Na przypomnienie zasługują koncepcje wyparte z rynku idei, np. oryginalna wykładnia kategorii Bund, wypracowana przez Hermana Schmalenbacha. Warto rekonstruować i analizować potencjał heurystyczny owych kategorii analitycznych również dlatego, iż klasyczne podejścia stanowią nadal cenną inspirację, punkt odniesienia czy swego rodzaju kontrapunkt dla współczesnych analiz. Takie związki można odnaleźć np. zarówno u Michaela Maffesolliego (Czas plemion: schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, Warszawa 2008) i współczesnej filozofii wspólnotowości, jak też w dyskusjach wokół tzw. zbiorowych intencjonalności i w socjologii relacyjnej. Z kolei nawiązanie do kontekstu współczesnej socjologii politycznej pozwoli zapewne inaczej spojrzeć na domniemane resp. faktyczne zagrożenia związane z realnością wspólnot narodowych, wraz z ich złożonością ontologiczną i formami oddziaływania.