Demograficzne starzenie się ludności w Polsce, Republice Czeskiej i na Węgrzech, przebiega w podobny sposób jak w większości krajów europejskich. Dlatego aktywizacja starszego pokolenia, poprzez pozostawanie na rynku pracy generacji starszych pracowników oraz inkluzja niepracujących jest nakazem chwili. Celem referatu jest diagnoza postaw wobec pracy pokolenia 55+ Polski, Czech i Węgier oraz odpowiedź na następujące pytania badawcze:
1. Jaka jest sytuacja zawodowa kohorty wiekowej 55+ na rynkach pracy poszczególnych krajów, Polski, Czech i Węgier? Jaka jest specyfika narodowa?
2. Jaka jest ocena pokolenia 55+ na temat przydatności na rynku pracy? Jaka jest specyfika narodowa?
3. Jakie są zamierzenia i plany pokolenia 55+ lat dotyczące kontynuacji lub podjęcia pracy zawodowej? Jaka jest specyfika narodowa?
Najpierw zarysowana będzie część teoretyczna dotycząca pojęcia postawy i jej elementów oraz koncepcji aktywnego starzenia się ludności. Analiza będzie przeprowadzona na podstawie badań zrealizowanych w ramach międzynarodowego projektu: „Social and Cultural Mechanisms of In- and Exclusion: a Comparative Perspective” Life and Work Strategies of the Generation 55 to 65: Their Position on the Labour Market, Obstacles and Wishes (Institutional Development Project (IRP), No. 201819), organizowanych i finansowanych przez Katedrę Socjologii, Wydziału Filozofii Uniwersytetu Ostrawskiego we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedrą Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu w Debreczynie. Badania zostały przeprowadzone w kwietniu – czerwcu 2019 roku.
Rezultaty badań koncentrują się na kognitywnym, afektywnym i behawioralnym aspekcie postaw wobec pracy zawodowej. Pokazane będą różnice pomiędzy grupami narodowymi. Udzielone zostaną odpowiedzi na pytania badawcze. W konkluzji zostaną przedstawione rekomendacje do teorii postaw wobec pracy oraz aktywnego starzenia się ludności. Na zakończenie zostanie skonstruowany kompleksowy indeks postaw wobec pracy zawodowej. Na podstawie tego indeksu będą skonstruowane typy postaw wobec pracy zawodowej badanych grup narodowych pokolenia 55+.