Celem wystąpienia jest przyjrzenie się sojuszom i współpracy pomiędzy jednostkami i grupami działającymi na rzecz praw reprodukcyjnych w Polsce i w Kanadzie. Mimo znaczących różnic w polityce reprodukcyjnej (m. in. w dostępie do poradnictwa z zakresu zdrowia reprodukcyjnego, edukacji seksualnej, antykoncepcji i aborcji), w obu społeczeństwach obserwujemy dobrze rozwiniętą sieć aktywistyczną protestującą przeciwko dyskryminacji i łamaniu praw reprodukcyjnych i wspierającą osoby doświadczające nierówności społecznych i przemocy instytucjonalnej w tym obszarze. Na podstawie analizy aktywności wybranych organizacji i grup działających w polskim i kanadyjskim społeczeństwie, można zaobserwować, że odwołują się one do takich, nazwijmy to, „klasycznych” wartości aktywizmu jak równość, sprawiedliwość, solidarność, współpraca, ale także do troski, empatii, przyjaźni, czy miłości, mniej oczywistych dla wizerunku i praktyki społecznego oporu i protestu. Promują wzajemne wsparcie i sojusze „ponad podziałami”, włączając w obszar swoich działań osoby z kategorii społecznych dotkniętych wykluczeniem, protestując nie tylko w ich imieniu czy dla nich, ale z nimi – współpracując w proteście. Proponowane wystąpienie służy pokazaniu przykładów takiego współ-protestowania i odpowiedzi na pytania: kto, z kim, w jakim obszarze i jak współdziała, na czym polega wzajemne wsparcie w ramach aktywizmu w obszarze praw reprodukcyjnych w Polsce i w Kanadzie. (Wystąpienie w ramach projektu badawczego „Polityka reprodukcyjna i sprawiedliwość reprodukcyjna w Polsce i w Kanadzie” 2021-2022, finansowanego przez NAWA, Program im. M. Bekkera).