Celem referatu jest przedstawienie mechanizmów formowania ram działania zbiorowego w dyskursie o aborcji w serwisie internetowym Twitter na przykładzie dyskusji wokół śmierci Izabeli S. z Pszczyny. Wydarzenie to stało się zarzewiem masowych demonstracji przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego pod hasłem „Ani jednej więcej!”, które było jednocześnie twitterowym hashtagiem służącym popularyzacji protestu w sieci. Analizie poddano konstruowanie narracji i schematów interpretacji (ram) samego wydarzenia, przebieg rozgrywki interperatacyjno–narracyjnej (framing contest) i retoryczne mechanizmy wzbudzania emocji i ich negowania. Materiał badawczy stanowiło ponad 56 tys. postów z hashtagiem #Anijednejwiecej oraz 68 tys. postów zawierających wybrane słowa kluczowe odwołujące się do samego wydarzenia opublikowanych w serwisie blogowym Twitter między 30.10.21, a 7.11.21. W pierwszej fazie badania zbiór ten poddany został ilościowej analizie zawartości. Ze zbioru wyselekcjonowano 10% najpopularniejszych postów, które poddano następnie analizie jakościowej. Tekst proponuje kombinację analizy narracyjnej, analizy ramowej i analizy sieciowej, w celu identyfikacji głównych aktorów rozgrywki narracyjnej, promowanych przez nich schematów interpretacji wydarzenia i strategii retoryczno–narracyjnych służących kreowaniu ram działania zbiorowego. Artykuł identyfikuje główne ramy rozumienia i definiowania wydarzenia w dyskursie internetowym a następnie podejmuje próbę ilościowego uchwycenia obecności ram w analizowanym zbiorze.