Abstrakt: Referat opiera się na przeglądzie wyników badań socjologicznych i psychologicznych prowadzonych przez badaczy próbujących ustalić jak przebiega proces radzenia sobie z licznymi wyzwaniami które wywołała pandemia COVID-19. Drugim źródłem które zostanie wykorzystane to: informacje zawarte na stronach internetowych ośrodków pomocy społecznej, wypowiedzi rzeczników oraz artykuły prasowe, głównie publikowane w prasie lokalnej. Głównym celem wystąpienia jest pokazanie różnych, niekiedy sprzecznych obrazów funkcjonowania instytucji pomocy społecznej oraz organizacji o charakterze pomocowym, również instytucji specjalistycznych w okresie pandemii. Obrazy konstruowane przez samych pracowników socjalnych różnią się od obrazów przedstawianych przez dziennikarzy, publicystów, społeczników oraz obserwatorów zewnętrznych. W referacie przedstawione zostaną różne oceny funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz zaradności organizacyjnej ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej i instytucji wsparcia środowiskowego. Przedstawienie różnych obrazów pracy socjalnej realizowanej w różnych instytucjach ma również na celu wskazanie specyficznych korzyści płynących z badań opartych na wielu źródłach wiedzy o systemie pomocy w Polsce, korzyści pozwalających na sformułowanie propozycji metodologicznych pod adresem przyszłych badań nad pracą socjalną i rolami zawodowymi pracowników socjalnych.