Rola pracowników socjalnych w okresie pandemii przyjęła nowy wymiar. Borykając się z własnymi ograniczeniami w wypełnianiu zadań, stali się jeszcze bardziej wyczekiwanymi osobami przez osoby korzystające z pomocy społecznej w Polsce. To „wyczekiwanie” miało (i ma) oczywiście różne oblicza – od roszczeniowości i konfliktowości, przez zagubienie i zdezorientowanie, po wdzięczność. Jednakże pandemia ujawniła także inne zachowania klientów- z jednej strony oczekiwanie emocjonalnego wsparcia, zaś z drugiej – używanie pandemii jako wymówki.

Jak te zachowania i oczekiwania widzą pracownicy socjalni? Czy klient pomocy społecznej charakteryzuje się innymi cechami wywołanymi pandemią? Jak pracownicy zawodów pomocowych oceniają klientów pomocy społecznej okresu pandemii i ich oczekiwania?

Poznanie punktu widzenia pracowników socjalnych jest niezwykle ważne, bo to oni towarzyszyli swoim podopiecznym właściwie od początku pandemii, niosąc im pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Mogą tym samym dostrzec pojawienie się zmian w ich zachowaniach, czy szerzej – wskazać na ewentualny nowy profil klienta pomocy społecznej w pandemii.

W referacie wykorzystane zostaną dane empiryczne pozyskane drogą indywidualnych wywiadów pogłębionych. Badania zrealizował zespół z Instytutu Nauk Socjologicznych KUL. Badania dotyczyły doświadczeń pracy pracowników systemu pomocy społecznej w czasie pandemii Covid-19. Zostały przeprowadzone w okresie wrzesień – listopad 2021 r. wśród pracowników socjalnych i asystentów rodziny. Wywiady przeprowadzono z 31 osobami (dobór celowy). Na potrzeby referatu wykorzystana będzie ta część materiału, która odnosi się do bezpośrednio do oceny zachowań i oczekiwań klientów pomocy społecznej, także refleksji dotyczącej nowych problemów generowanych przez pandemię.