Bazując na materiały zebranym w ogólnopolski konkursie na pamiętnik pisany w czasie pandemii COVID-19 (marzec 2020-lipiec 2021), celem referatu jest pokazanie, w jaki sposób warunki pandemiczne wzmocniły zjawisko feminizacji nieodpłatnej pracy. Samo to zjawisko nie jest charakterystyczne jedynie dla czasów pandemii, jednak specyficzne warunki, które wiązały się z lockdownami i izolacją społeczną, doprowadziły do jego wzmocnienia.

Zebrany materiał badawczy pochodzący z 559 pamiętników napisanych w konkursie przez kobiety pozwala zarysować przyczyny, przejawy i przede wszystkim konsekwencje obciążenia kobiet odpowiedzialnością za realizację takich funkcji rodziny, jak: robienie zakupów, pranie, sprzątanie, przygotowanie posiłków, wspomaganie edukacji dzieci, opieka nad dziećmi i innymi członkami rodziny, kontakt z instytucjami w kontekście dostępu do specjalistycznych usług. Z analizy pamiętników wyłania się charakterystyczne dla kobiet zjawisko domowego multitaskingu, który można zdefiniować jako stałą i rutynową odpowiedzialność kobiet za pełnienie wielu ról w gospodarstwie domowym, a także zarządzanie strefą domową. Na podstawie doświadczeń kobiet żyjących w parach z dziećmi i bez dzieci, a także doświadczających samotnego macierzyństwa, celem referatu jest zidentyfikowanie najważniejszych źródeł tego zjawiska, a także jego konsekwencji dla społeczeństwa.

Źródła feminizacji nieodpłatnej pracy możemy podzielić na źródła kulturowe, ekonomiczne, społeczne i polityczno-systemowe. Kobiety przejmują kontrolę nad gospodarstwem domowym w sytuacji kryzysu zarówno z powodu istniejących norm dotyczących płci (gender beliefs), jak również ich nieuprzywilejowanej sytuacji na rynku pracy i braku systemowego wsparcia ze strony państwa. Sytuacja pandemii doprowadziła do czasowego, choć często długotrwałego, wycofania się państwa ze wsparcia w opiece nad dziećmi i innymi osobami zależnymi, jak również sprawiła, że wiele obowiązków edukacyjnych zostało przerzuconych na rodziców (zwłaszcza matki). W konsekwencji kryzys, jakim jest pandemia COVID-19, przyczynił się do wzmacniania istniejących nierówności płciowych w społeczeństwie polskim, przede wszystkim poprzez nałożenie na kobiety dodatkowych obowiązków i tym samym jeszcze większe rozchwianie ich niestabilnej pozycji na rynku pracy i w życiu publicznym.