Zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym, a życiem rodzinnym stało się współcześnie jednym z najważniejszych dylematów pracujących rodziców. Stanisława Borkowska wskazuje, że równowaga pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym (Work- -Life Balance) występuje wtedy, gdy „praca nie zawłaszcza życia pozazawodowego, w szczególności zaś czasu wypoczynku człowieka i odwrotnie, gdy życie pozazawodowe nie dzieje się kosztem jej”1.
Pandemia zmusiła wielu pracowników do pracy zdalnej. Sytuacja taka wiązała się z zarówno z pozytywnymi, jak i negatywnymi konsekwencjami. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że praca zdalna wiąże się z jednej strony z większą autonomią i elastycznością, co może wpływać na poprawę równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym. Niektórzy badacze wskazują, że jej pozytywnym efektem jest również większa produktywność i wydajność pracowników. Z drugiej jednak strony taka forma pracy oznacza stałą łączność z pracodawcą. Najnowsze badania wskazują, że pracujący zdalnie więcej czasu poświęcają na pracę, a mniej na odpoczynek w porównaniu z pracującymi poza domem, ponadto mają oni poczucie bycia w pracy przez większość dnia, co prowadzi do rozmycia granicy między życiem zawodowym, a rodzinnym 2. Widoczne są w tym zakresie dysproporcje pomiędzy kobietami a mężczyznami. Podkreślić należy również, że kobiety w większym stopniu niż mężczyźni obciążone są obowiązkami domowymi oraz opiekuńczymi 3, co dodatkowo wpływa na odczuwany przez nie konflikt pomiędzy życiem zawodowym, a rodzinnym. Pandemia Covid-19 i związane z nią zamknięcie placówek edukacyjnych oraz wychowawczych, jak również wspomniane już przejście wielu pracowników na zdalny tryb pracy wpłynęły znacząco na odczuwane problemy w zakresie łączenia życia zawodowego z życiem rodzinnym, zwłaszcza w zakresie sprawowanych obowiązków opiekuńczych nad dziećmi.
Celem wystąpienia będzie analiza wpływu pandemii Covid-19 na równowagę pomiędzy życiem zawodowym, a rodzinnym. Jak już podkreślono istotnym czynnikiem różnicującym w tym zakresie jest płeć. Analiza zostanie wykonana w oparciu o wyniki badania pt: Living, working and COVID-19, przeprowadzonego w państwach europejskich przez Eurofound. Do tej pory przeprowadzono trzy rundy badania w okresie od czerwca 2020 roku do marca 2021 roku. Każda z rund przeprowadzana była w innym okresie trwania pandemii (całkowity lockdown, otwieranie się gospodarek oraz ponowne wprowadzanie ograniczeń). Obecnie opracowywane są wyniki czwartej rundy przeprowadzonej na przełomie października i listopada 2021 roku. Istnieje więc możliwość dokonania porównań wskazujących na bezpośredni wpływ pandemii na warunki pracy oraz odczuwany konflikt życia zawodowego z rodzinnym oraz na ocenę różnic między kobietami, a mężczyznami w tym zakresie w wybranych państwach europejskich, biorących udział w badaniu.

1. Borkowska S. (2010), Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” 2010, nr 240.
2. Lonska J., Mietule I., Litavniece L., Arbidane I., Vanadzins I., Matisane L. and Paegle L. (2021), Work–Life Balance of the Employed Population During the Emergency Situation of COVID-19 in Latvia, „Front. Psychol.”, 12:682459. doi: 10.3389/fpsyg.2021.68245.
3. Luty-Michalak M. (2017), Aktywność zawodowa kobiet, a ich obowiązki opiekuńcze na rzecz rodziny w kontekście postępującego procesu starzenia się społeczeństw europejskich, [w:] E. Kolasińska, J. Róg-Ilnicka, A. Mrozowicki (red.), Praca w XXI wieku. Wymiary formalne i nieformalne, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk.