Celem grupy jest podjęcie dyskusji na temat doświadczeń biograficznych Polek i Polaków urodzonych po 1980 roku, czyli osób, które prawie (jeśli w ogóle) nie miały już do czynienia z socjalistyczną organizacją społeczną, jaką był PRL, i zostały w znacznym stopniu ukształtowane przez „nowe nowe media” (Levinson 2012). Wiele badań pokazuje, że w tych kohortach nastąpiły ogromne zmiany nie tylko związane z postrzeganiem zjawisk społecznych, kulturowych i historycznych, ale także z budowaniem poczucia własnej tożsamości, systemu odniesień i hierarchii wartości. W debacie publicznej i, ale też w literaturze naukowej osoby te „diagnozuje” się czasem jako zorientowane coraz bardziej indywidualistycznie, narcystyczne, nastawione na konsumpcję, doznające hiperinflacji doświadczeń i rozproszonych, niejednokrotnie sprzecznych ze sobą, lojalności wobec różnych światów społecznych, w które są zaangażowane.

Ten negatywny obraz chcemy poddać weryfikacji i aktualizacji, poszukując odpowiedzi na szereg pytań: Jakie jest doświadczenie tych osób w świetle najnowszych badań? Jaką rolę w ich życiu odgrywa rodzina, praca, światy społeczne, różnego rodzaju wspólnoty, ruchy społeczne? Jak doświadczenia biograficzne przekładają się na poczucie tożsamości, system wartości, stosunek do spraw publicznych? Które obszary – lub ich aspekty – podległy w omawianych kohortach zmianom w ostatnich latach, a które pozostały względnie stabilne? Co o tych różnicach mówią nam współczesne i nieco starsze (dostępne w archiwach danych) materiały biograficzne? Jak wyniki badań, prowadzonych szeroko rozumianymi metodami biograficznymi, mają się do rezultatów osiągniętych innymi metodami? Jak doświadczenia osób urodzonych po 1980 roku różnią się w zależności od rozmaitych obiektywnych zróżnicowań – takich jak pochodzenie, płeć, miejsce zamieszkania? W czym „młodsi młodzi” różnią się od „starszych młodych”?