Storytelling w jednym ze znaczeń tego terminu to budowanie historii. Tak rozumiany storytelling występuję w niemal wszystkich ludzkich praktykach. W dawnych mitologiach storytelling pozwalał wyjaśniać zjawiska i przekazywać tradycję. Obecnie jest elementem działań marketingowych, politycznych czy edukacyjnych. Z drugiej strony, storytelling to metoda badawcza zaliczana do tzw. metodologii badań jakościowych. W referacie i towarzyszącej mu prezentacji zostanie ukazany jeszcze inne zastosowanie storytellingu – a mianowicie jako nowego sposobu komunikacji naukowej. Tradycyjnie wyniki badań naukowych były/ są prezentowane za pomocą drukowanych (ewentualnie elektronicznych) monografii, syntez czy artykułów. Mają one charakter językowy. Nie pozwalają one zaprezentować wszystkich ludzkich doświadczeń (np. zmysłowych) w całym ich zróżnicowaniu i bogactwie – gdyż dokonują translacji na tekst. Współczesne technologie pozwalają jednakże na zwizualizowane formy wypowiedzi – także naukowej. Tutaj podstawą jest obraz i dźwięk. Ten nowy sposób komunikowania zostanie ukazany na przykładzie periodyku multimedialnego: Medialica (www.medialica.umcs.lublin.pl), którego autor jest współtwórcą. Jest to pierwszy tego typu periodyk w polskiej nauce i jeden z nielicznych w Europie. Na jego łamach są prezentowane naukowe opowieści poświęcone szeroko rozumianych zjawiskom historycznym, społecznych i kulturowym – w formie multimedialnej i z całym aparatem krytycznym.