Zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne zachodzące w Polsce po 1989 r. nie pozostały bez znaczenia dla form samorządności i rozwoju lokalnego.
Samorządy terytorialne otrzymały nowe zadania w zakresie zaspokajania potrzeb
mieszkańców i możliwości zapewnienia odpowiedniego poziomu rozwoju lokalnego.  Wejście Polski do UE wzmocniło podmiotowość samorządu terytorialnego oraz społeczności lokalnych, jednocześnie ukierunkowując je na cele definiowane w europejskich strategiach rozwoju. Tym samym dokonało się redefiniowanie samorządności lokalnej w kierunku większego włączenia obywateli i ich inicjatyw w procesy zarządzania rozwojem lokalnym.

Głównym przedmiotem proponowanej dyskusji będą aktualne problemy funkcjonowania społeczności lokalnych podporządkowanych zasadom samorządności terytorialnej. Społeczna recepcja działań władz samorządowych i kreowanych przez nie strategii rozwojowych. Rozwój sfery publicznej w wymiarze lokalnym i regionalnym i nowych form realizowania idei społeczeństwa obywatelskiego istotnych z perspektywy pojawiania się jego nowych form. Poszukamy odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób funkcjonują społeczności lokalne wykorzystując warunki instytucjonalne powstałe w ramach procesów transformacji jakim podlegało społeczeństwo polskie. Podstawą dyskusji będą zbiorowości lokalne i ich przemiany analizowane w kontekście aktualnie powstającej sytuacji politycznej i społecznej.

Proponujemy, ale nie ograniczamy do, następującą tematykę wystąpień:

  1. Nowe problemy teoretyczne i metodologiczne badań nad zbiorowościami i społecznościami lokalnymi oraz samorządem terytorialnym; Czy ewolucja aksjologii samorządności;
  2. Procesy deterytorializacji współczesnych społeczności lokalnych;
  3. Miejsce samorządu lokalnego w strukturze państwa (modele współpracy i formy kooperacji);
  4. Działania obywatelskie jako dopełnienie idei samorządności lokalnej;
  5. Nowe idee rozwoju lokalnego a samorządność lokalna. Praktyczny wymiar funkcjonowania samorządu – dobre praktyki;
  6. Perspektywy rozwoju idei samorządności w społeczeństwie sieci;
  7. Społeczności lokalne w perspektywie nowoczesnych technologii (Smart-City i smart Village itp)