W referacie przedstawiono lokalną spójność społeczną od strony definicyjnej i zastosowania do badań nad reakcją zbiorowości danego terytorium i władz lokalnych na problemy, które są charakterystyczne dla późnej nowoczesności (tj. migracje, demografia, rynek pracy, ekologia). Pierwsza część wystąpienia przedstawia definicję lokalnej spójności społecznej i opisuje jej wartości analityczną w porównaniu do innych pojęć służących do opisywania potencjału społeczności lokalnych, które zdobyły popularność na przełomie XX i XXI wieku (tj. kapitał społeczny i społeczeństwo obywatelskie). Druga część referatu to próba operacjonalizacji lokalnej spójności społecznej na potrzeby badań przekrojowych. Badania te polegają na zestawieniu wzorów lokalnej spójności społecznej z cechami społeczno-demograficznymi zbiorowości terytorialnych i politykami publicznymi realizowanymi przez władze samorządowe (w ramach ich kompetencji decyzyjnych).