Koncepcja inteligentnych wiosek jest w Polsce stosunkowo nową propozycją spojrzenia na rozwój lokalny. Wiele problemów rodzi nie tylko zrozumienie samej koncepcji oraz jej odróżnienie od koncepcji inteligentnych miast, ale także samo jej wdrażanie. Obecnie projektowane mechanizmy finansowania w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej są formalną ścieżką do rozwoju inteligentnych wsi, jednak niezależnie od tego, inicjatywy, które możemy uznać za wpisujące się w omawianą koncepcję, są organizowane na terenie całego kraju już od lat.
Podczas wystąpienia przedstawione zostaną przykłady realizacji projektów smart villages ze szczególnym uwzględnieniem case study z jednej podkrakowskich wsi, gdzie realizowany jest całościowy projekt, którego celami są diagnoza społeczna, edukacja, pisanie strategii rozwoju smart villages oraz jej cząstkowe wdrożenie. Zaprezentowana zostanie logika interwencji wraz z podstawowymi barierami i szansami na włączenie społeczne w opracowanie oraz wdrażanie koncepcji inteligentnych wiosek. Autor odniesie się także do kwestii współpracy roli i znaczenia sołtysów w kreowaniu rozwoju opartego o omawianą koncepcję, wychodząc z założenia, że dokonujące przemiany środowiska sołeckiego w Polsce w ostatnich latach, mogą mieć istotne znaczenie w dynamice przemian zachodzących na obszarach wiejskich w Polsce.