Samorządowe (gminne) zarządzanie publiczne ewoluuje w kierunku pluralizmu sprawowania władzy, większego zakresu partycypacji i wywierania wpływu przez podmioty dotychczas nieuczestniczące w tych procesach. Oznacza to kształtowanie nowych relacji pomiędzy nimi. Jerzy Regulski (2013:5) , powołując się na zapis w ratyfikowanej przez nasz kraj Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego wielokrotnie powtarzał, że samorząd terytorialny to prawo i zdolność społeczności lokalnej do kierowania i zarządzania określoną częścią spraw publicznych na własną odpowiedzialność i w interesie swych mieszkańców. Zatem społeczność” musi móc, a także umieć i chcieć kierować własnymi sprawami” . Na obraz gminnego zarzadzania (publicznego) wypływają zatem nie tylko formalno-prawne zasady funkcjonowania państwa, lecz również specyfika lokalnego środowiska społecznego (np. poziom kapitału ludzkiego, kapitału społecznego oraz postawy potencjalnych aktorów sceny publicznej (np. władz, lokalnego biznesu, mieszkańców i ich organizacje) wobec partycypacji we współzarządzaniu. Nastawienie, przekonania, wyobrażenie, poglądy czy opinie na temat zarządzania mogą stanowić jeden z elementów wyjaśniających angażowanie się w ten proces.
Celem proponowanego wystąpienia jest prezentacja wyników badań nad postawami mieszkańców wsi wobec współzarządzania w gminie. Skupiono się na określeniu poziomu i kierunku postaw w wymiarze: poznawczym (wiedza o zarządzaniu, poczucie skuteczności politycznej, poczucie umiejscowienia kontroli, wyznawane wartości i normy), behawioralnym (zaangażowanie psychologiczne- zainteresowanie, zaangażowanie realne – deklarowane uczestnictwo we współzarządzaniu), emocjonalnym (m.in. ocena i satysfakcja z działań władz, zaufanie do tych podmiotów). Analizy empiryczne oparto na wynikach badań własnych zrealizowanych w wybranych gminach województwa łódzkiego na 700-osobowej próbie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO-2014/14/E/HS6/00398), zatytułowanego „Modele zarządzania i ich uwarunkowania w gminach wiejskich”.