Dyskusja dotycząca uwarunkowań wpływających na uczestnictwo w świecie technologii i obszarach z nim powiązanych nabiera współcześnie dużego znaczenia, ponieważ technologie komunikacyjno-informacyjne kształtują relacje między różnymi aktorami społecznymi, w tym instytucjami, grupami czy organizacjami. Technologie wywierają również wpływ na różne obszary życia społecznego, w tym te w których płeć odgrywa duże znaczenie. Należą do nich: edukacja, opieka zdrowotna czy rynek pracy.  

Na związki między technologią i płcią patrzeć można z co najmniej dwóch punktów widzenia. Pierwszy kładzie nacisk na związki zachodzące pomiędzy płcią społeczno-kulturową oraz technonauką, jako zjawiskami społecznie konstruowanymi. Interesują nas wystąpienia analizujące praktyki i dyskursy płciowe w przestrzeni szeroko rozumianych pól technologicznych a także wzajemne relacje między reżimami płci (w tym w obrębie porządków produkcji, władzy, seksualności, języka i dyskursu, reprodukcji itd.) a technologii. Zależy nam na wystąpieniach uwzględniających perspektywę intersekcjonalną, refleksyjnych i krytycznych.  

Druga perspektywa dotyczy przyczyn i społecznych konsekwencji nieobecności kobiet w obszarach STEM. Interesują nas wystąpienia, które w sposób wieloaspektowy naświetlą wzorce wypadania kobiet z trajektorii edukacyjnych prowadzących do zawodów inżynieryjnych (szczególnie matematyki) oraz nadświetlą skutki tego procesu dla rynku pracy. Znaczenie w ich utrzymywaniu odgrywają mechanizmy społeczne (stereotypy, wpływ środowiska społecznego), psychologiczne (cech osobowości takie jak  sumienności czy lęk matematyczny) oraz ekonomiczne (segmentacja zawodowa). 

Zapraszamy do nadsyłania referatów, które uwzględniają zróżnicowane perspektywy i problemy badawcze: 

  • Uwarunkowania obecności kobiet w dyscyplinach nauk ścisłych;
  • Rola stereotypów w kształtowaniu postaw młodych kobiet i mężczyzn wobec technologii, wpływu mikrootoczenia społecznego uczniów i uczennic  (rodziny, nauczycieli, rówieśników) na ich późniejsze decyzje edukacyjne;
  • Trajektorie zawodowe karier absolwentów i absolwentek kierunków technicznych i inżynieryjnych; ich funkcjonowanie na rynku pracy i zróżnicowanie dochodów; 
  • Psychospołeczne funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w zawodach i branżach technologicznych i inżynieryjnych;
  • Technologie a nierówności płciowe; emancypacyjna funkcja technologii w społecznościach zróżnicowanych ze względu na płeć;
  • Płeć społeczno-kulturowa, hetero- i nieheteronormatywność oraz tożsamości aktorów społecznych w obrębie pól technologicznych (geek girls, geek masculinities);
  • Technologie w genderowych i feministycznych wyobrażeniach i dyskursach społecznych, cyberfeminizm, feministyczna krytyka technologii; 
  • Płeć społeczno-kulturowa a innowacje technologiczne; upłciowione logiki i kultury organizacyjne innowacyjnych organizacji (startupy, klastry, inkubatory, akceleratory i in.); płeć w organizacjach Hi-Tech;

Technologie jako upłciowiony proces społeczny, płciowe (nie)zróżnicowanie praktyk wytwarzania i użytkowania (konsumowania) technologii (w tym interfejsów konwersacyjnych, aplikacji, itp.);