Wykorzystanie urządzeń elektronicznych jako medium realizacji badań społecznych daje nowe możliwości w zakresie zbierania informacji o sposobie udzielania odpowiedzi przez respondentów. Dodatkowe dane, obejmujące czasy odpowiedzi, ewentualną korektę początkowo dokonanych wyborów, sekwencji działań czy trajektorii kursora mogą zostać relatywnie łatwo zebrane i wykorzystane do stworzenia tzw. wskaźników procesowych, które znajdują zastosowanie do opisu i wyjaśniania czynności podejmowanych przez badanych w badaniach z dziedziny psychologii poznawczej, badaniach edukacyjnych, jak też w badaniach sondażowych.

Do tej pory tego typu dane były zbierane przede wszystkim w warunkach laboratoryjnych lub w międzynarodowych badaniach umiejętności, prowadzonych z wykorzystaniem wystandaryzowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania. Niemniej przy obecnym stanie technologii mogą one zostać łatwo zebrane również w powszechnie przeprowadzanych sondażach internetowych. Choć otwiera to drogę do szerokiego wykorzystania danych procesowych w badaniach społecznych, to zbieranie i późniejsza analiza danych pozyskanych w ten sposób napotyka na specyficzne problemy techniczne, wynikające z różnic w konfiguracji urządzeń i przeglądarek internetowych używanych przez respondentów.

Wystąpienie ma na celu pokazanie, w jaki sposób wskaźniki procesowe opisujące sposób poruszania kursorem na ekranie mogą zostać wykorzystane do wykrywania „nieuważnych odpowiedzi” (ang. careless/insufficient effort responding). Pokażemy również, jakie dodatkowe wyzwania wiążą się z wykorzystaniem tego typu informacji zbieranych w czasie typowej ankiety internetowej, a więc w nie wystandaryzowanym środowisku. Omówimy przy tym, jakie dodatkowe dane powinny zostać zebrane, aby umożliwić przekształcenie informacji o ruchach kursora do postaci zapewniającej lepszą porównywalność pomiędzy respondentami. W tym celu wykorzystamy dane z sondażowych eksperymentów metodologicznych przeprowadzonych z wykorzystaniem platformy ankietowej LimeSurvey i przygotowanego przez nas prostego apletu Javascript pozwalającego na zebranie danych procesowych.