Współcześnie w obszarze religijnym widoczne są różne tendencje, jak chociażby: sekularyzacja rewitalizacja, latencja, indywidualizacja, nowa duchowość, sykretyzm, mediatyzacja. Niektóre z nich plasują się jako niszowość, związana bądź ze zmniejszaniem się popytu na treści i idee religijne, bądź też wyłaniające się dopiero zjawiska w obszarze religijnymi. Z drugiej zaś strony zauważalne są dominujące nurty sygnujące przestrzeń religijna, które zidentyfikować można jako mainstream. Celem referatu jest próba ukazania głównych tendencji występujących w orientacji światopoglądowej młodzieży studiującej. Zakres referatu można osadzić na następujących pytaniach brzegowych: na ile orientacje młodzieży wpisują się w tradycyjny wzorzec religijności instytucjonalnej, a na ile prezentują orientacje wyemancypowane z kulturowego wzorca? Jak identyfikują duchowość? W jaki sposób postrzegają nowoczesne formy aktywności instytucji religijnych, które odwołują się do mediów, marketingu i reklamy i w jakim zakresie, ich zdaniem, te formy oddziaływań mogą być atrakcyjne dla młodych ludzi. Próba odpowiedzi na te pytania przeprowadzona zostanie na podstawie wyników badań ilościowych i jakościowych zrealizowanych wśród młodzieży studiującej.