W okresie ośmiu miesięcy poprzedzających wybory parlamentarne w 2019 roku uchwały wymierzone w prawa mniejszości LGBTQIAP przyjęło ponad 60 z 2477 polskich gmin. Za projektami tych uchwał stała prawicowa fundacja Ordo Iuris. W niniejszym referacie wykorzystuję teorię struktury politycznej możliwości, aby zbadać do których gmin Ordo Iuris skierowało projekty tych uchwał w okresie zanim działania te spotkały się z reakcją ze strony instytucji Unii Europejskiej. Wykorzystując dane społeczno-demograficzne i informacje z Państwowej Komisji Wyborczej testuję dwa zestawy wyjaśnień, dlaczego w niektórych gminach prowadzono lobbing na rzecz wprowadzenia tego typu uchwał, a w innych nie. Pierwszy zestaw hipotez wiąże badane inicjatywy z popytem społecznym na ekspresję postaw niechętnych mniejszościom. Oczekuje się, że mieszkańcy gmin, których podjęto próby lobbingu, będą być bardziej religijni i będą chętniej głosować na partie prawicowe. Alternatywne wyjaśnienie zakłada, że na działalność Ordo Iuris wpływa dostępność zasobów organizacyjnych niezbędnych dla ruchów społecznych w danej społeczności lokalnej, takich jak wysoki odsetek radnych reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość, frekwencja wyborcza świadcząca o politycznym zaangażowaniu mieszkańców, przynależność do organizacji związków wyznaniowych oraz gęstość zaludnienia. Analiza danych z wykorzystaniem wielopoziomowej regresji logistycznej wykazała kluczowe znaczenie zasobów i obaliła hipotezy związane z popytem na ekspresję stanowiska skierowanego przeciwko mniejszościom. Wyniki badania mają istotne implikacje dla zrozumienia, w jaki sposób organizacje radykalnej prawicy zdobywają wpływy polityczne w krajach Europy Wschodniej. Wskazują, że organizacje te nie działają na rzecz realizacji oczekiwań społecznych dotyczących reprezentacji światopoglądu obywateli, ale polegają na wsparciu elit politycznych i zasobach dostarczanych przez nie, aby promować swój program tam, gdzie to możliwe. Wskutek otrzymanego wsparcia te nieraz radykalne organizacje stają się ważnymi aktorami sceny politycznej.