Transformacja energetyczna gospodarstw domowych w Polsce napotyka silne napięcia między kosztem, bezpieczeństwem, czystością oraz komfortem korzystania z określonych technologii i nośników energii. Napięcia te są widoczne zarówno w krajowej polityce energetycznej, jak również miejskich politykach mieszkaniowych, społecznych i klimatycznych. W Warszawie polityka miejska z jednej strony negocjuje sposób i tempo odejścia od paliw stałych w gospodarstwach domowych, z drugiej strony, nadal musi sprostać specyficznym wyzwaniom, związanym z roszczeniami do części budynków nieruchomości, istotnymi nierównościami społeczno-przestrzennych, a także ciągłą presją głównych graczy miejskich ‘koalicji wzrostu’. Napięcia te w szczególności eskalują w obszarze mieszkalnictwa społecznego, wywołując reakcję dwóch różnych ruchów społecznych: organizacji antysmogowych oraz lokatorskich. Podczas gdy działacze antysmogowi walczą o czyste powietrze dla wszystkich mieszkańców oraz jak najszybszą eliminację pieców węglowych z zasobów miejskich, ruchy lokatorskie w centrum swej agendy stawiają godne warunki życia i przystępne ogrzewanie dla najbardziej wrażliwych grup społecznych. Działania obydwu organizacji istotnie wpływają na kierunki polityk miejskich i działania spółek energetycznych. W prezentacji przedstawię wykształcenie się ścieżki transformacji energetycznej gospodarstw domowych w Warszawie, wskazując jej możliwe konsekwencje. Wykorzystam konceptualną ramę trzech zasad sprawiedliwości: dystrybucji (distribution), uznania (recognition) i włączenia (participation). Na podstawie analizy dokumentów strategicznych, protokołów rad miasta, wywiadów z interesariuszami oraz wizji lokalnych przybliżę, w jaki sposób polityka miejska ukształtowała kierunki transformacji energetycznej w mieszkalnictwie komunalnym. Następnie wskażę, jakie konsekwencje dla przestrzeni miejskiej może przynieść ten proces. Wykorzystam do tego celu unikalne zbiory danych administracyjnych oraz replikowalną metodę analizy przestrzennej, która ma nadzieję przyczynić się do bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej transformacji energetycznej w polskich miastach.