W ostatnich latach obserwujemy liczne procesy społeczne, które wpływają na sytuację sportu i sportowców, w znacznym stopniu zmieniając warunki oraz instytucjonalne ramy ich funkcjonowania. Rok pandemiczny jeszcze zwiększył tempo zmian, stwarzając przy okazji nowe wyzwania, do których świat sportu będą one musiały się przystosować. W najbliższych latach można zatem spodziewać się wielu zmian wymagających adaptacji i reinstytucjonalizacji obowiązujących od dawna norm. Przykładami nowych wyzwań stojących przed światem sportu są:

•             Brak obecności kibiców na stadionach w trakcie zawodów organizowanych w czasie pandemii zmusza do nowych refleksji w kwestii toczonych od lat rozważań antropologicznych, filozoficznych i socjologicznych na temat obecności widowni jako integralnego i niezbędnego aspektu widowiska sportowego.

•             Brak publiczności na arenach sportowych nie oznacza braku kontaktów i interakcji między gwiazdami sportu a fanami oraz między kibicami. Rosnąca rola mediów społecznościowych stwarza z jednej strony złudzenie niwelowania dystansu między korzystającymi z nich użytkownikami, z drugiej w coraz większym stopniu daje platformę do promowania, w znacznym stopniu bezkarnego, mowy nienawiści, uprzedzeń, ksenofobii. Świat sportu, w szczególności środowiska kibicowskie nigdy nie był wolne od tych zjawisk, postępująca cyfryzacja jednak zmienia warunki rozprzestrzeniania się mowy nienawiści i rodzi nowe wyzwania dotyczące sposobów ich zwalczania.

•             Uznanie przez niektóre narodowe federacje sportowe uprawnień sportowców transpłciowych do udziału w zawodach zgodnie z deklarowaną płcią, tworzy nowe wyzwania i pola dyskusji dotyczące reguł rywalizacji sportowej tradycyjnie opartej o podziały genderowe i uznanie determinowane przez płeć przypisaną przy urodzeniu lub różnice w poziomie hormonów

•             Od lat rośnie popularność e-sportu, stającego się wśród młodszych segmentów społeczeństw alternatywą i/lub konkurencją dla sportu tradycyjnego i coraz istotniejszym obszarem gospodarki cyfrowej. W czasie pandemii pojawiły się nowe hybrydowe formy łączące sport tradycyjny z e-sportem. Dotychczasowe konceptualizacje i rozważania definicyjne dotyczące „natury” sportu przestają być wystarczające, co stwarza konieczność nowego namysłu analitycznego nad tego typu zjawiskami.

•             Malejące zainteresowanie lub rosnący krytycyzm opinii publicznej dotyczącej goszczenia wielkich imprez sportowych (mistrzostwa świata w piłce nożnej, igrzyska olimpijskie) wynikające z rosnącej świadomości gigantycznych kosztów i niewielkich długofalowych korzyści, zmusza wielkie federacje sportowe do przemyślenia i modyfikacji istniejącej od dziesiątek lat formuły organizacyjnej. Z drugiej strony, wielkie światowe federacje (MKOL, FIFA, UEFA) dyktujące warunki organizacji imprez i nadzorujące zawody w państwach narodowych w obliczu pandemii musiały podporządkować się regułom krajowym i dostosować do warunków dyktowanych przez polityczne władze poszczególnych państw, co może zredefiniować w przyszłości istniejące w tym obszarze relacje dyplomatyczne.

•             Rosnący wpływ ekonomiczny na organizację narodowych i ponadnarodowych rozgrywek przez kapitał z krajów nie-demokratycznych (Chiny, państwa bliskiego wschodu) rodzi pytania o możliwości demokratycznej instytucjonalnej kontroli nad światem sportu oraz rolę państw narodowych w organizacji sportu i zarządzaniu regułami jego funkcjonowania, szczególnie w sytuacji, gdy przeświadczeniu o nieuchronności globalizacji towarzyszy coraz powszechniejsza wiedze o tym, że „narodowość” kapitału ma kluczowe znaczenie dla geopolitycznej relacji sił.

•             Okres pandemii ukazał również skalę uwikłania sieciowego sportu – różnorodności aktorów, którzy są dla niego ważni oraz złożoności relacji, w których funkcjonuje. Sytuacja ta stawia więc także pytania o kulturową rangę sportu i pozwala przyjrzeć się jego statusowi w życiu społecznym.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów analizujących nowe wyzwania stojące przed sportem dzisiaj i w przyszłości, zmiany społeczne zachodzące w świecie sportu oraz instytucjonalne procesy adaptacji do nowych warunków.