W referacie przedstawione zostaną wyniki badania własnego przeprowadzonego w Polsce w 2019 roku. W badaniu wzięło udział 504 uczestników, w tym osoby zajmujące się hodowlą, szkoleniem i opieką nad zwierzętami. Testowano model mediacyjny, w którym badano czy fundamenty moralne Troski i Autorytetu są predyktorami przemocy instrumentalnej wobec zwierząt oraz czy percepcja wymiaru doznaniowego umysłu zwierząt jest ich wspólnym mediatorem. Wyniki wskazały, że fundament moralny Autorytetu jest pozytywnie, a fundament Troski i percepcja wymiaru doznaniowego umysłu zwierząt są negatywnie związane z przemocą instrumentalną wobec różnych kategorii zwierząt: hodowlanych, towarzyszących i szkodników. Ujawniono, że percepcja zdolności doznaniowych zwierząt takich jak odczuwanie głodu, bólu, lęku, emocji, świadomości i osobowości jest mechanizmem pośredniczącym pomiędzy fundamentami moralnymi i przemocą. Im wyższy poziom fundamentu Autorytetu, tym ludzie niżej oceniają zdolności zwierząt do odczuwania emocji i doznań. Odwrotny mechanizm aktywizuje się dla fundamentu Troski. Współczucie i wrażliwość na sygnały bólu i cierpienia, będące składowymi tego fundamentu, są pozytywnie związane z wyższą percepcją zdolności zwierząt do odczuwania bólu, głodu i emocji. Zaproponowany model mediacyjny był uniwersalny dla badanych kategorii zwierząt. Ujawnione zależności sugerują, że przyznawany w oparciu o percepcję wymiaru doznaniowego umysłu zwierząt, status pacjenta moralnego jest dostrajany do poziomu fundamentów moralnych i służy redukcji dysonansu moralnego oraz odsunięciu obaw przed negatywnym osądem społecznym. Mając na względzie powyższe wyniki, sposób traktowania zwierząt w społeczeństwie, w trakcie szkolenia, hodowli, leczenia, transportu oraz opieki, zależy nie tylko od moralności opartej na rozumowaniu i przestrzeganiu zasad etycznych, ale także od poziomu intuicji moralnych, wiedzy oraz rozpoznawania zdolności zwierząt do odczuwania oraz dostrzegania ich osobowości oraz świadomości.