Oczywistością jest obecnie twierdzenie o niezwykle intensywnych przeobrażeniach rozmaitych komponentów religijności młodego pokolenia Polaków. Dynamika tych zjawisk, ale również ich niejednoznaczność, stanowią intrygujące wyzwanie poznawcze. Badania prowadzone wśród tej kategorii demograficznej są również ciekawe i z tego powodu, że to w tej generacji zwykle najszybciej rozpoznać można zachodzące społeczne przemiany i na ich podstawie próbować kreślić dotyczące przyszłości scenariusze.
Opierając się na powyższych przesłankach, w referacie omówione zostaną rezultaty badań porównawczych, przeprowadzonych w 2021 roku wśród 903 studentów dwóch uczelni polskich (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) oraz dwóch węgierskich (University of Szeged oraz Hungarian University of Agriculture and Life Sciences w Gödöllő). Za pomocą kwestionariusza ankiety podjęta została próba analizy różnych komponentów i wymiarów religijności, wychodząc poza wyłącznie deklarowany poziom praktyk religijnych. Studentów pytano między innymi o stosunek do poszczególnych przekonań religijnych (np. wiary w zmartwychwstanie duszy i ciała) czy identyfikowano ich wyobrażenia dotyczące obrazu Boga. Ważnym elementem badania było zagadnienie praktyki modlitwy – zarówno w wymiarze deklarowanej częstotliwości, jak i łączonych z nią funkcji czy znaczeń. Świat wyobrażeń i praktyk religijnych skonfrontowany został także z deklarowanymi przez polskich i węgierskich studentów preferencjami aksjologicznymi oraz ich stosunkiem do wywołujących w ostatnim czasie duże emocje społecznych kwestii, takich jak na przykład stosunek do aborcji, eutanazji, związków homoseksualnych, pomocy uchodźcom czy kryzysu klimatycznego.
Referat ma na celu omówienie i interpretację różnic zaobserwowanych pomiędzy studentami polskimi i węgierskimi oraz próbę odpowiedzi na pytanie o specyfikę religijności młodego pokolenia w tych dwóch państwach. Międzynarodowy wymiar przeprowadzonych eksploracji, również ze względu na różnice w strukturze religijnej Polski i Węgier, powinien ułatwić identyfikację charakterystycznych dla poszczególnych nacji aspektów religijności.