Biologiczne starzenie się zostało uznane za chorobę i wprowadzone do przygotowywanej nowej Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-11 pod symbolem XT9T. Do niedawna w literaturze przedmiotu pisano o postępującej medykalizacji starości i starzenia się (m. in. Estes i Binney), jednak decyzja o zrównaniu procesu biologicznego starzenia się ze stanem choroby wydaje się mieć poważne konsekwencje dla postrzegania schyłkowej fazy ludzkiego życia. W swoim wystąpieniu zaprezentuję zarówno stanowisko zwolenników tej propozycji, którzy wskazują na realne korzyści z uznania biologicznego starzenia się za chorobę (efektywna dystrybucja leków nakierowanych na tę „chorobę”, ubezpieczenia pozwalające na pokrycie kosztów jej leczenia), jak i jej przeciwników, którzy argumentują, iż jest to decyzja szkodliwa, wynikająca z ageistycznego podejścia do procesu starzenia się i podkreślają, że w konsekwencji przyniesie to pogłębienie wykluczenia osób starszych z życia społecznego i usług zdrowotnych i przyczyni się do pogłębienia nierówności zdrowotnych w starzejących się społeczeństwach. W świetle nowej klasyfikacji ICD-11 i jej propozycji dotyczącej starości i starzenia się, ludzkie zdrowie i życie nabierają nowego znaczenia, które w świetle przemian stosunków społecznych, mogą przynieść szereg konsekwencji. Całkowita medykalizacja starości prowadzić będzie do pogłębienia już istniejących nierówności zdrowotnych między osobami starszymi a resztą społeczeństwa. Na tle technologizacji opieki medycznej nierówności te nabierają nowego wymiaru multiplikując trudności w dostępie do właściwej opieki dla osób starszych. W konsekwencji może to prowadzić do paradoksu – medykalizacja starości i starzenia się umożliwi rozwój technologii „leczenia” ich jednocześnie zamykając możliwość korzystania z tego prawa osobom o niższych kompetencjach cyfrowych, pozbawionych dostępu do Internetu i urządzeń mobilnych. Zrównanie biologicznego starzenia się z chorobą, niesie także konsekwencje w wymiarze ekonomicznym, politycznym oraz społecznym, o których będzie mowa w wystąpieniu.