Pandemia COVID-19 jest największym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia od wielu lat. Sytuacja związana z panującą pandemią koronawirusa stała się przyczynkiem do badań wielu środowisk, celem poznania realnych sytuacji oraz prawdziwych emocji, które towarzyszą w codziennym życiu oraz pracy. Stopień natężenia czynników szkodliwych decyduje o tym, czy środowisko pracy jest uciążliwe, oraz czy stwarza zagrożenie zdrowia, a nawet życia pracowników. W swojej codziennej pracy pielęgniarki stykają się z wieloma szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia czynnikami, takimi jak m.in. stres, praca w godzinach nocnych czy obciążenia psychospołeczne. Zawód pielęgniarki wiąże się z ponadto z koniecznością sprostania wielu sprzecznym żądaniom ze strony przełożonych oraz personelu medycznego i administracyjnego. Niewątpliwie przyczyną takiego stanu rzeczy są często niełatwe warunki pracy, przeciążenie obowiązkami w systemie zmianowym, niedobór kadry czy brak odpowiedniego wyposażenia na stanowisku pracy. Do tego można dodać pracę zespołową, w dużym tempie oraz odpowiedzialność. Adeptki zawodu uczone są podczas zajęć różnych jego odmian oraz tego w jaki sposób minimalizować jego skutki. Zawód pielęgniarki jest szczególny w tej sytuacji, ze względu na wzmożone zagrożenia dotyczące bezpośrednio personelu pielęgniarskiego. Istotne zatem jest zdiagnozowanie obecnej sytuacji, gdyż tylko odpowiedzi osób uczestniczących bezpośrednio w zagrożeniach są w stanie ukazać rzetelny obraz. Często w przestrzeni publicznej pojawiają się nieprawdziwe informacje związane z zawodem pielęgniarki w czasie pandemii. Zatem celem badań przeprowadzonych w /w środowisku było ukazanie prawdziwego obrazu towarzyszącego w czynnościach zawodowych w cieniu pandemii. Celem artykułu jest ukazanie realiów pracy personelu pielęgniarskiego na terenie województwa podlaskiego w czasie pandemii w kontekście ich poczucia bezpieczeństwa. Wskazanie w jaki sposób placówki medyczne były przygotowanie na wystąpienie ewentualnej pandemii. Przedmiotem poniższych badań także była diagnoza realnej sytuacji jaka panowała w czasie pandemii w różnych instytucjach ochrony zdrowia.
Zadania badawcze objęły następujące zagadnienia:
1. Czy personel pielęgniarski był wcześniej odpowiednio przeszkolony na ewentualność wystąpienia pandemii?
2. Czy podczas trwającej pandemii zorganizowano szkolenie związane z przestrzeganiem reżimu epidemiologiczno-sanitarnego?
3. Czy pielęgniarki i pielęgniarze posiadali niezbędne środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej?
4. Czy wystąpiła konieczność dokonywania zakupów odzieży i środków ochrony indywidualnej we własnym zakresie?
5. Czy na dyżurach była wystarczająca liczba personelu?
6. Czy placówki zatrudniające zapewniły w czasie pandemii bezpieczne warunki pracy?
7. Jaki był stopień poczucia bezpieczeństwa personelu pielęgniarskiego podczas wykonywanych czynności zawodowych?
8. Na czyje wsparcie mogła liczyć kadra pielęgniarska?
Badania były przeprowadzane od maja 2020 r. do maja 2021 r. Objęto nimi grupę 639 pielęgniarek pracujących w różnorodnych podmiotach działalności leczniczej na terenie województwa podlaskiego. Do badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, opartą na technice ankietowej z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety.