Cel referatu przedstawia się dwojako.
Po pierwsze: zamierzam wskazać przykłady problematycznych zjawisk, problemów oraz wyzwań, wraz z propozycją przyczyn, w których mają miejsce przejawy zjawisk wyłożonych w uzasadnieniu niniejszej grupy tematycznej, będących dowodem istnienia zjawisk będących przykładem kryzysu współczesnego dyskursu naukowego i jego relacji ze społeczeństwem. W szczególności należą do nich kontrowersje naukowo-społeczne, czyli zjawiska, w których dochodzi do kontestowania ugruntowanego stanu wiedzy naukowej i przedstawiania alternatywnego dla niej zbioru poglądów. Zjawiska te dotyczą szerokiego spektrum, jednakże najczęściej wiążą się ze szczególnie wrażliwymi z uwagi na wartości takie jak bezpieczeństwo i wolność, kwestie medyczne (np. ruch antyszczepionkowy, kontrowersja wokół medycyny alternatywnej) oraz przyrodnicze (globalne ocieplenie i wiążące się z tym ograniczenia gospodarcze oraz zmiany stylu życia). Niektórymi z przyczyn, które doprowadziły do takiego stanu rzeczy jest współczesna polifonia dyskursów naukowych w wyniku daleko idącej specjalizacji działalności naukowej osób i instytucji naukowych a także zapóźnienie w zakresie komunikowania o nauce.
Po drugie: proponowanym rozwiązaniem obecnego stanu rzeczy, w mojej optyce, jest potencjał Teorii Aktora-Sieci (ANT), który wraz z podbudową filozofii nauki w duchu Tomasa Kuhna oraz Ludwika Flecka, może stanowić projekt badawczy będący odpowiednim instrumentarium dla zrozumienia aktualnych problemów w zakresie komunikacji, tak wewnątrznaukowej jak i na linii nauka-podmioty zewnętrzne. Teorię tę należy rozwijać, wraz we współpracy z kompatybilnymi koncepcjami, w duchu interdyscyplinarności, rozumianej tu bardziej jako transdyscyplinarność oraz aplikować poprzez otwieranie socjologii na inne nauki oraz samej nauki na to, co dzieje się poza nią samą a naukowców wyposażać w kompetencje komunikacyjne. Zo za tym idzie, nauka winna być ujmowana jako dynamiczny system wytwarzania i przepływu wiedzy, analizowana jako proces komunikacyjny, międzyludzki i w taki sposób przybliżana społecznie.