W referacie podjąłem próbę ukazania wpływu poszczególnych czynników funkcjonujących w grupach dyspozycyjnych systemu paramilitarnego na osiąganie autorytetu wśród funkcjonariuszy.
Spośród wielu istotnych determinantów na uwagę zasługują szczególnie hierarchia stosunków społecznych i związany z nią status i pozycja społeczno- zawodowa funkcjonariuszy policji oraz specyfika działań zawodowych policji wraz ze szkoleniami i ćwiczeniami zawodowymi.
W referacie przedstawione zostały determinanty autorytetu w grupach dyspozycyjnych na przykładzie policji. Zaprezentowano częściową analizę wyników badań ilościowych ( kwestionariusz ankiety do samodzielnego wypełnienia ) przeprowadzonych na próbie liczącej 40 respondentów w pierwszym kwartale 2020 roku wśród funkcjonariuszy policji jednego Komisariatu w Boguszowie- Gorcach (powiat wałbrzyski). Podjęte w tym opracowaniu rozważania dotyczyły wyodrębnienia następujących czynników wpływających na osiąganie autorytetu, takich jak: hierarchia stosunków społecznych, szacunek dla przełożonych, troska o podwładnych, status i pozycja społeczno- zawodowa funkcjonariuszy policji, specyfika działań zawodowych policjantów, kompetencje osobiste, zawodowe, doświadczenie oraz szkolenia i ćwiczenia zawodowe funkcjonariuszy policji. Do innych istotnych czynników szczególnie obecnie wpływających na osiąganie autorytetu należą: umiejętność wdrażania kompetencji w nieprzewidzianych sytuacjach braku bezpieczeństwa (i w nieznanych dotychczas sytuacjach braku bezpieczeństwa na przykład podczas pandemii COVID-19) oraz służba drugiemu człowiekowi z narażeniem własnego zdrowia i życia.