Think tanki powszechnie uznawane są za produkt kultury anglosaskiej, czemu sprzyja silna ich pozycja na scenie publicznej (wpływ społeczny i polityczny) w Stanach Zjednoczone i Wielkiej Brytanii. Anglosaskie think tanki funkcjonują na przecięciu świata polityki, nauki i samoorganizacji społeczeństwa obywatelskiego. Choć co do zasady podmioty te są instytucjami non-profit (dominują fundacje), to koszty ich funkcjonowania są zazwyczaj wysokie. Rynkowa wycena wiedzy eksperckiej odpowiada tu interesom tzw. knowledge class. Można przyjąć, że anglosaskie think tanki charakteryzuje wysoki poziom niezależności przy (a raczej pomimo) bliskości ze światem polityki i światem gospodarki (m.in. menedżerskie zarządzanie, i zarazem relatywnie spore oddalenie od świata akademickiego.
Polska ma odmienną tradycję niezależnych badań i analiz dotyczących spraw publicznych. Za prekursora polskich think tanków można uznać Instytut Gospodarstwa Społecznego (IGS), założony w 1920 roku przez Ludwika Krzywickiego i współpracowników. Specyfika IGS uwidaczniała się w kilku aspektach, z których najważniejsze wydają się dwa. Po pierwsze, w przyjęta formuła prawna stowarzyszenia, co miało przełożenie na bardziej społeczny (pro publico bono) charakter zaangażowania ekspertów. Po drugie, silniejsze związki z administracją państwową przy zachowaniu programowej apolityczności zaangażowania ekspertów (IGS kontynuował działalność w okresie sanacyjnym). Można uznać, że IGS i inne polskie niezależne instytucje badawcze okresu Drugiej Rzeczpospolitej (Instytut Spraw Społecznych, Spółdzielczy Instytut Badawczy i in.) w większym stopniu były urzeczywistnieniem służby społecznej uczonych zgodnej z etosem inteligencji niż przejawem środowiskowej organizacji knowledge class.
Po II wojnie światowej niezależne ośrodki badawczo-analityczne zlikwidowano bądź upaństwowiono. Niemniej w okresie ruchu Solidarności tradycja niezależnych badań i analiz opartych na etosie zaangażowania inteligenckiego pro bono odrodziła się, a za solidarnościowy think tank można uznać Ośrodek Badań Społecznych przy MKZ NSZZ Solidarność (OBS).
Po 1989 roku w Polsce powstała sieć kilkudziesięciu think tanków, z których znaczna część nawiązuje w swej formule do think tanków anglosaskich, a niektóre wręcz powstały przy finansowym wsparciu zagranicznych niezależnych fundacji grantodawczych. Wpływy kultury anglosaskiej ścierają się na tym polu z rodzimą tradycja zaangażowania społeczno-obywatelskiego. Rosnąca rola i pozycja menedżerskich think-tanków względem think-tanków obywatelskich może być interpretowana jako jeden z przejawów przekształcania się polskiej inteligencji w knowledge class.
Przedmiotem analizy będzie ścieranie się wzorów organizacyjnych i kulturowych polskich think-tanków oraz ich rola w kształtowaniu debaty publicznej i wpływ na procesy decyzyjne w sprawach publicznych.