Wybory są najbardziej powszechną formą aktywności politycznej w demokracjach przedstawicielskich. Znaczenie wyborów i ich wyniku jest nie do przecenienia dla funkcjonowania różnych form życia społecznego we współczesnych państwach demokratycznych. Znaczenie to wydaje się być szczególnie duże obecnie w Polsce, gdyż od wyników różnego rodzaju wyborów zależeć może nie tylko sytuacja społeczno-ekonomiczna kraju, ale też ustrój państwa, zagwarantowanie praw obywateli, czy też obecność Polski w międzynarodowych organizacjach lub sojuszach. Z tej perspektywy temat zachowań wyborczych i postaw politycznych Polaków wydaje się być ważny i mieć istotne znaczenie społeczne. Dość często aktywność socjologów w tej dziedzinie sprowadza się do pojedynczych wypowiedzi medialnych komentujących ad-hoc bieżące wydarzenia polityczne. W naszym przekonaniu zachowania wyborcze i postawy polityczne Polaków wymagają pogłębionej refleksji socjologicznej, ugruntowanej w rozważaniach teoretycznych i opartej na danych empirycznych.

Organizując tę grupę motywowani jesteśmy też chęcią integracji środowiska socjologów i socjolożek zajmujących się tematyką wyborów i postaw politycznych. Socjologiczna refleksja naukowa nad tymi tematami prowadzona jest w Polsce przez rozproszone grono badaczy ulokowanych w różnych ośrodkach. Zachowania wyborcze analizowane są też w różny sposób, w oparciu o różnego rodzaju dane, z zastosowaniem różnych podejść metodologicznych. Grupa tematyczna pozwoli na spotkanie tych osób, wymianę doświadczeń i perspektyw badawczych.

Zapraszamy do składania referatów dotyczących, najogólniej rzecz ujmując, dwóch fundamentalnych pytań stawianych w badaniach wyborczych: (1) dlaczego jedni głosują w wyborach, a inni nie – pytanie o partycypację wyborczą, oraz (2) dlaczego wyborcy skłonni są popierać określone opcje polityczne – pytanie o tzw. political choice. Interesują nas nie tylko referaty dotyczące bezpośrednio zachowań wyborczych, ale też odnoszące się do szeroko rozumianych postaw politycznych przekładających się, lub mogących się przekładać, na zachowania wyborcze. Grupa może być też interesująca dla osób zajmujących się takimi zagadnieniami jak populizm, klientelizm, democractic backsliding.

Interesują nas zarówno wystąpienia skupiające się na głosowaniu w całym kraju lub jego częściach (regionach, lokalnych społecznościach), jak też ujmujące głosowania w Polsce w perspektywie porównawczej (tj. porównanie głosowania w Polsce z zachowaniami wyborczymi w innych krajach). Referaty mogą dotyczyć różnego rodzaju wyborów: parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych, europejskich.

W grupie stawiamy też na metodologiczny pluralizm. Interesują nas referaty oparte zarówno na metodologii ilościowej, jakościowej, jak też te w których łączone są różne podejścia metodologiczne (mixed mode). Opracowania mogą też wykorzystywać różnego rodzaju dane, takie jak np. sondaże, dane pochodzące z mediów społecznościowych, dane urzędowe, dane pochodzące z wywiadów jakościowych, grup fokusowych, dane tekstowe (jakościowa i ilościowa analiza tekstu, analiza dyskursu), czy też dane pochodzące z badań antropologicznych. Wymagamy jednak, aby wystąpienia miały umocowanie teoretyczne – odwoływały się do ogólniejszych rozważań teoretycznych dotyczących np. zachowań wyborczych, zachowań politycznych, aktywności obywatelskiej, ruchów społecznych, teorii demokracji, zagadnień związanych z politycznym ładem itp.