Wydaje się, że jednym z istotniejszych dzisiaj problemów badawczych w obszarze nauk społecznych jest kwestia młodego pokolenia i zmiany pokoleniowej w Polsce w warunkach procesów potransformacyjnych i zarazem przyspieszającej globalizacji. Wyrosła bowiem nowa generacja, wychowana w warunkach ciągłych zmian i przeobrażeń, pojawia się zatem szereg pytań o procesy socjalizacyjne w tak specyficznych warunkach: Jak kształtuje się wizja świata społecznego młodzieży w warunkach zmian? Jak kształtują się jej wartości, cele życiowe i aspiracje? Jakie są jej identyfikacje tożsamościowe? Jaka jest dynamika jej orientacji życiowych i społecznych w warunkach przyspieszającej globalizacji. Wszystko to stawia pytania o edukację i wychowanie młodzieży, a także o to, czy instytucje edukacyjne potrafią przekształcić się z narzędzi uprzedmiotowienia w ośrodki wspomagania rozwoju. Podejmując badania nad młodzieżą autorki skupiły się przede wszystkim na tym, jak kształtuje się wizja świata społecznego u młodzieży i jej wizja przyszłości, jakie są jej wyobrażenia i sądy o życiu społecznym, a także wzorce zachowań w świecie gwałtownie zmieniających się norm i wartości. Wartości, które młodzi cenią, które nadają ich życiu sens, stając się obiektami ich aspiracji i dążeń życiowych.