Osoby nieheteronormatywne należą w Polsce do grup najbardziej prześladowanych i wykluczanych. Powtarzające się badania zwracają uwagę na dystans społeczny i niechęć wobec realizacji postulatów ruchów emancypacyjnych LGBT. Choć w społeczeństwie następuje w tej kwestii pewna zmiana i przesunięcie nastrojów na korzyść tych pomysłów, wciąż jednak Polska uchodzi w Unii Europejskiej za jedno z najbardziej nieprzyjaznych osobom LGBT państwo.
Te realia stały się podstawą zapoczątkowania w 2010 roku badań sytuacji osób LGBTQ na Uniwersytecie Warszawskim. Hipoteza badawcza mówiła, że w środowisku akademickim osobom takim powinno być łatwiej i powinny rzadziej spotykać się z przejawami nietolerancji i wykluczenia. Dodatkowo, postawiono szereg pytań o szczegółowe kwestie, takie jak częstotliwość spotykania się z dyskryminacją, jej przejawy itd. Studentki i studentów największej polskiej uczelni pytano też o znajomość osób LGBT ujawnionych wśród osób studiujących.
Kolejna fala badania zrealizowana została w roku 2016, a więc w momencie, gdy nastąpić powinna całkowita wymiana studentek i studentów na studiach I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Najnowsze badanie przeprowadzono w latach 2021-2022, czyli upływie kolejnego pięcioletniego okresu, który tradycyjnie powinien pokrywać się z ukończeniem studiów.
Badanie składało się z dwóch części. Pierwszą z nich były wywiady CAWI, skierowane do wszystkich osób studiujących na UW. W wypełnianiu ankiet brali udział studentki i studenci bez względu na swoją orientację seksualną i tożsamość płciową. Dzięki temu udało się w pewnym stopniu wskazać także różnice w odpowiedziach pomiędzy osobami LGBTQ a osobami heteronormatywnymi.
Druga część badania składała się z wywiadów pogłębionych, w których udział brały już tylko osoby nieheteronormatywne. Miała ona na celu bowiem opis doświadczenia tej konkretnej grupy. W ten sposób pogłębiono wiedzę i weryfikowano informacje, zdobyte w części ilościowej badania.
Trzy fale badania pozwalają nam powoli porównywać sytuację osób LGBTQ na Uniwersytecie Warszawskim na przestrzeni lat. Niniejsza prezentacja ma na celu zebranie danych ze wszystkich edycji i raportowanie przemian, jakie nastąpiły w kwestii sytuacji osób LGBTQ na UW. Jest próbą syntetycznego podejścia do zgromadzonych przez lata danych i wyjaśnienia, dlaczego zaszły konkretne zmiany i zjawiska. Porównanie to będzie pierwszym tego typu przedsięwzięciem w historii – tak jak pierwszymi w historii szkół wyższych są badania sytuacji osób LGBTQ w konkretnej uczelni.