Na podstawie przeprowadzonych przeze mnie pogłębionych wywiadów w środowisku socjologów zainteresowanych przeszłością zamierzam zidentyfikować przyczyny i uwarunkowania, które stoją za wzrostem popularności socjologii historycznej w naszym środowisku. Ciekawiło mnie również co myślą oni o sposobach prowadzenia tego rodzaju analiz oraz w jaki sposób uzasadniają swoje zainteresowania. Z perspektywy socjologii nauki zamierzam uargumentować tezę, że rosnąca atrakcyjność socjologii historycznej jest efektem procesu umiędzynarodowienia polskich nauk społecznych. Jednocześnie ważną rolę odgrywa w tym także specyfika polskiej socjologii jako nauki zaangażowanej w debatę publiczną i uczestniczącej w kreowaniu wyobrażeń społecznych. Ponieważ nauka historyczna w Polsce w jeszcze większym stopniu realizuje te funkcje publiczne, chcę zastanowić się nad odmiennością socjologicznego zaangażowania w rekonstrukcje przeszłości. Zwrócę także uwagę na nurt socjologii poświęconej krytycznej autorefleksji nad dyscypliną w kontekście historycznym.