Referat będzie podsumowaniem realizowanego przez Visegrad Insight – think tank Fundacji Res Publica w pierwszej połowie 2022 r. badania analizującego rolę wartości, nastrojów oraz postaw liderów i liderek sektora cyfrowego w regionie wyszehradzkim na współpracę biznesową z podmiotami kontrolowanymi przez autorytarne reżimy.
Europa Środkowo-Wschodnia ze swoim potencjałem w gospodarce cyfrowej jest w coraz większym stopniu przedmiotem rywalizacji między głównymi globalnymi dostawcami technologii. USA, Chiny, Rosja, a także państwa członkowskie UE oraz gospodarki Azji Południowej i Wschodniej aktywnie konkurują nie tylko o konsumentów, ale także o inwestycje państwowe i współpracę strategiczną oraz o duże i średnie firmy prywatne. Zważywszy na rosnącą liczbę wycieków danych, państwowe i korporacyjne szpiegostwo technologiczne oraz cyfrową zależność gospodarczą, współczesny dyskurs analityczny, akademicki i medialny musi uwzględniać fakt, że innowacje, handel, bezpieczeństwo cybernetyczne i geopolityka w erze cyfrowej są ze sobą nieodłącznie powiązane.
Badanie próbowało odpowiedzieć na pytania: (1) W jakim stopniu współpraca z podmiotami kontrolowanymi przez reżimy autorytarne wpływa na deprawację norm i zasad demokratycznych wśród przedstawicieli i przedstawicielek firm technologicznych w regionie? (2) Jakie elementy, oprócz kosztów finansowych, decydują o wyniku inwestycji w rozwiązania cyfrowe, wyborze partnerów strategicznych i rynków eksportowych? (3) Jakie działania biznesowe, dyplomatyczne i państwowe mogłyby przyczynić się do ułatwienia bardziej konkurencyjnych i korzystnych relacji między firmami z Europy Środkowo-Wschodniej a firmami z USA i UE?